Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geldt eene uitlegging in favorem rei is te recht aan die bedoeling beteekenis gehecht 1).

Dat valsche certificaat van oorsprong is ook niet aanwezig bij waren, voorzien van een merk in den tijd toen de handelaar of fabrikant nog recht op dat merk had, al is dit recht later verloren gegaan en het merk uitsluitend eigendom van een ander geworden; daarbij kan van nabootsen uit den aard der zaak geene sprake zijn 2).

7. Het misdrijf van dit artikel wordt ook gepleegd door hem die waren verkoopt enz. welke valschelijk ter aanduiding van de herkomst voorzien zijn van den naam eener bepaalde plaats, met bijvoeging van oenen verdichten naam of eene verdichte firma. In dezen vorm is het een eenvoudig bedrog van het publiek zonder bijkomende benadeeling van eens anders recht, en is het toegepast op die waren waaraan om de herkomst van eene bepaalde plaats eene zekere waarde wordt toegekend zonder dat aan den naam van den leverancier of den fabrikant daarbij gewicht wordt gehecht. Echter moet er een naam of eene firma bij verdicht zijn, bij gebreke waarvan de wetgever de aanduiding der herkomst niet beschouwt als een bepaald cachet aan de waar gevende. Volgens de woorden der wet kan het misdrijf in dezen vorm ook door nabootsen worden gepleegd; feitelijk is dit echter niet mogelijk daar een verdichte naam of eene verdichte firma niet nagebootst kan worden. Elke ïiaain of firma die gelijkt op werkelijk bestaande moet nu voor dit geval als verdicht worden aangemerkt, al zou in andere gevallen de afwijking wellicht tot nabootsing kunnen doen besluiten. Het gebruik van bestaande naam en firma doet het bestaan van misdrijf echter afhangen van het recht op het uitsluitende gebruik.

8. De naam, de firma, het merk, de plaats van herkomst met verdichten naam of verdichte firma moeten aangebracht zijn op de waar of op hare verpakking, alleen door het uiterlijke aanzien moet aldus de misleiding veroorzaakt worden.

Alle aankondiging dat men de echte waar verkoopt, alle verzekering dat de aangebodene die is welke het merk wettig voeren kan valt buiten het bereik van dit artikel.

1) Art 348 Wetboek van strafrecht voor de Europeanen in Nederlandsch Indië is duidelijkheidshalve zóo geredigeerd dat alle twijfel is weggenomen: Waren enz. die valschelijk, zij het ook door nabootsing met eene geringe afwijking, voorzien zijn enz., met weglating van „of op welke of wier verpakking".

2) Arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden, zonder dagteekening vermeld in Tijdschrift voor strafrecht XV, Rechtspraak bladz. 4-1, no. 22.

Sluiten