Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelen ter bedriegelijke verkorting van de rechten tier schuldeischers 1); overigens valt onder dit artikel ook het niet geven van voldoende inlichtingen omtrent het bestaan of gebruik van baten, wat, voor zoover het niet is weigering van inlichtingen of opzettelijk geven van verkeerde inlichtingen, niet in de omschrijving van art. 104 begrepen is.

7. Lasten en baten zijn lasten en baten van den boedel, maken met de goederen den boedel uit, onverschillig of deze of gene, ook de gefailleerde zelf, er rechten op kan uitoefenen.

Wel zijn er vorderingen en vermogensbestanddeelen die volgens art. 21 der Faillissementswet buiten het faillissement blijven; zij behooren niettemin tot het vermogen van den gefailleerde en als zoodanig tot hetgeen de wet den boedel noemt, zij mogen dus niet verzwegen of onttrokken worden -).

8. Onttrekken van goed aan den boedel, zie aanteekening 7 op art. 189.

Het onttrekken kan licht met niet verantwoorden samengaan; wanneer iemand bijv. goed van zijnen boedel verkoopt en de opbrengst niet verantwoordt, zal dit meestal zijn omdat hij ze onttrokken heeft; is dit laatste niet bewijsbaar, dan zal liet eerste nog overblijven.

liet verkoopen van goed op zich zelf zal niet strafbaar zijn; het is wel reeds onttrekken 3), maar zoolang niet daarbij komt dat ook de opbrengst niet wordt opgeleverd of verantwoord kan de handeling niet gezegd worden te zijn gedaan ter bedriegelijke verkorting van de rechten der schuldeischers, welke door vervanging van het goed door de opbrengst, wanneer die niet beneden de waarde van het goed is, niet worden aangetast. Verkoopen beneden de waarde door iemand die nog niet gefailleerd was, is trouwens een andere vorm van bankbreuk, in no. 2 genoemd; hetzelfde gepleegd door den gefailleerde is daarentegen strafbaar onttrekken omdat de schuldeischers er door benadeeld worden.

1) Het is trouwens niet licht denkbaar dat het niet-verantwoorden in de beteekenis van niet behoorlijk rekenschap geven van het gebruik van eenige bate des boedels ooit gedaan kan worden ter bedriegelijke verkorting van de rechten der schuldeischers. Wel het misbruik van baten, niet het niet aanwijzen van het misbruik kan die rechten verkorten. Zie Hollander in Tijdschrift voor strafrecht VIII, bladz. 400.

2) Hooge Kaad 27 Augustus 1900, Wbl. 7487, P. v. J. 1900, no. 77.

3) Anders Rechtbank Rotterdam 10 Mei 1894, Wbl. G5i>8, en Hollander in Tijdschrift voor strafrecht VII , bladz. -b>(> en volg.

Sluiten