Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 344, 345.

gerechtelijk afstand was gedaan vóór de invoering der Faillissementswet, niet ingevolge art. 1 tweede lid van het wetboek hunne strafbaarheid zouden verliezen.

De woorden „van eenen koopman" zijn daarbij geschrapt, wat op zich zelf onnoodig was (aanteekening 1 op art. 340).

7. Voor de bijkomende straf zie art. 349.

Artikel 345.

De schuldeischer die tot een aangeboden gerechtelijk akkoord toetreedt ten gevolge van eene overeenkomst hetzij met den schuldenaar, hetzij met een derde, waarhij liij bijzondere voordeelen heeft bedongen, wordt, in geval van aanneming van het akkoord, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

(lelijke straf wordt in hetzelfde geval toegepast op den schuldenaar of op den bestuurder of commissaris der gefailleerde vennootschap, maatschappij, vereeniging of stieliting, die zoodanige overeenkomst sluit.

1. De wetgever heeft in dit artikel evenals later in art. 153 3° der Faillissementswet uiting gegeven aan zijn ernstig verlangen om te bevorderen dat het accoord in faillissement de zuivere oplossing zij van de verhouding tusschen den gefailleerde en zijne door de wettelijke meerderheid vertegenwoordigde schuldeischers, gegrond op een volkomen eerlijk optreden van weerszijden, met uitsluiting van alles wat inbreuk kan maken op de gelijkheid der schuldeischers. Van daar dat hij inderdaad strenge strafbepalingen heeft gemaakt tegen begunstiging van sommige schuldenaars, waardoor hunne stem voor liet accoord zou kuunen verkregen worden.

Alzoo is het enkele feit, dat een schuldeischer ten gevolge van persoonlijke bevoordeeling boven anderen tot een accoord toetreedt, reden van strafbaarstelling van den schuldeischer, en van den schuldenaar dat deze de overeenkomst tot bevoordeeling gesloten heeft.

2. In het artikel woi-dt onderscheid gemaakt tusschen den sehuldeischer en den schuldenaar.

De eerste wordt strafbaar door toe te treden tot het accoord ingeval dit wordt aangenomen, dit laatste eene gelijksoortige voorwaarde als in de voorgaande artikelen die van het volgen van het faillissement.

Sluiten