Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft ui niet verantwoordt, hetzij eenig goed aan den boedel onttrokken heeft of onttrekt, hetzij eeiiig goed om niet of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd, hetzij ter gelegenheid van zijn kenlijk onvermogen, boedelafstand of faillissement, o!' op een tijdstip waarop hij wist dat het een of het ander niet kon worden voorkomen, een zijner schuldeischers op eenige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt.

1. De wetgever heett in dit artikel blijkens de Memorie van toelichting feiten, die voor den koopman bedriegelijke bankbreuk opleveren , strafbaar willen stellen, doch slechts voor zoover dit wenschelijk of mogelijk was. Waardoor de wenschelijkheid of de mogelijkheid bepaald wordt is niet gezegd.

Thans is voor hem, die geen koopman is, strafbaar indien ter bedriegelijke verkorting van de rechten der schuldeischers (aanteekening 2 en 3 op art. 341) gehandeld is:

het verdichten of verdicht hebben van lasten, zie aanteekening 5 en 7 op art. 341;

het niet verantwoorden of niet verantwoord hebben van baten, zie aanteekening 6 op art. 341;

het onttrekken of onttrokken hebben van goed aan den boedel, zie aanteekening 8 op art. 341;

het vervreemd hebben van goed om niet of klaarblijkelijk beneden de waarde, zie aanteekening 9 op art. 341;

het bevoordeelen of bevoordeeld hebben van eenen der schuldeischers, zie aanteekening 10 op art. 341.

Ten aanzien van het laatste is het artikel, voor zooveel betreft het bevoordeeld hebben, bij de wet tot invoering der Faillisseinentswet beperkt tot handelingen, gepleegd op een tijdstip waarop men wist dat het kennelijk onvermogen, de boedelafstand of het faillissement niet was te voorkomen (zie aanteekening 10 op art. 341); voorts is het thans ook toepasselijk op den gefailleerde die geen koopman is.

2. Omtrent de mogelijkheid van poging zie aanteekening 4 op art. 340.

3. Voor de bijkomende straf zie art. 349.

Artikel 347.

De bestuurder of commissaris eener naamlooze vennootschap of' coöperatieve vereeniging die, buiten het geval van

Sluiten