is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgestaan is er geene beschikking van anderen aard genomen dan die waarbij verkoop ten behoeve van den .staat aan den ontvanger deiregistratie wordt opgedragen. Art. 21 behoort dus niet tot de bepalingen die krachtens de Invoeringswet als afgeschaft beschouwd moeten worden.

Hot is echter niet meer vatbaar voor toepassing als handelende over [do krachtens art. 18 en 19 verbeurdverklaarde voorwerpen; deze artikelen nu zijn afgeschaft, en art. 21 kan zonder uitdrukkelijke wetsbepaling niet gelezen worden alsof het sprak van krachtens art. 3496w en ter van het wetboek verbeurd verklaarde exemplaren.

De Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer stelde dan ook vóór art. 21 te wijzigen, en te lezen: de krachtens strafvonnis verbeurdverklaarde exemplaren; deze wijziging is echter niet tot stand gekomen 1).

Artikel 349ter.

Hij die een werk, waardoor hij weet dat inbreuk gemaakt wordt op eens anders auteursrecht, verspreidt of openlijk te koop stelt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.

Do door middel van inbreuk op liet auteursrecht verkregen exemplaren worden verbeurd verklaard.

1. Bij dit artikel is strafbaar gesteld het verspreiden of openlijk tekoopstellen van een werk waarvan de dader weet dat er inbreuk door gemaakt wordt op eens anders auteursrecht.

Verspreiden, zie aanteekening 3 op art. 113.

In afwijking van dit en de correspondeerende artikelen (119, 132, 134, 240, 271) is hier nevens verspreiden niet genoemd openlijk tentoonstellen en aanslaan, maar openlijk tekoopstellen. Ook het ontwerp, waaruit op aandrang der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer de artikelen 387 en 388 zijn geschrapt, had openlijk tentoonstellen; evenzoo art. 19 in liet ontwerp der wet op het auteursrecht. In de Tweede Kamer verlangde men in plaats daarvan: uitstallen. De Regeering stelde er het volgens haar juistere tekoopstellen voor in de plaats. Reden voor het eene en het andere werd niet opgegeven 2).

') Van der Hoeven in Tijdschrift voor strafrecht V, bladz. 119 en volg.; de Redactie van het Weekblad van het rccht in no. 5'J35, Van der Hoeven in Wbl. 5939.

2) Smidt 111, eerste druk 37 en volg., tweede druk 31 en volg.