Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen van inwendig bestuur van den staat of van zijne koloniën of bezit lingeu in andere werelddoelen worden geschonden;

i°. die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen der grondwet of andere wetten of algeineene maatregelen van inwendig bestuur van den staat ot van zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen, voor zoover die uitvoering wegens den aard des onderwerps tot hunne ministerieele departementen behoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen.

1. In dit en het volgende artikel zijn gewijzigd overgenomen de bepalingen van art. 3 der wet regelende de verantwoordelijkheid van de hoofden der ministerieele departementen.

Wat ministerieele departementen zijn wordt in ons staatsrecht niet uitdrukkelijk gezegd, maar wordt als bekend ondersteld. Dat hier en elders niet va» ministers gesproken wordt (alleen in art. 54 der Grondwet is het woord behouden) strekt daartoe dat eene eventueele verandering van titel geene verandering in de strafrechtelijke positie brengen zal, en vindt tevens zijne reden daarin dat de naam ook in andere beteekenis, in verbindingen als minister resident en gevolmachtigd minister en in den titel minister van staat wordt teruggevonden.

2. In art. 3 der wet op de ministerieele verantwoordelijkheid weiden de thans hier opgenoinene bepalingen aangetroffen, echter zonder de woorden „wetende dat"; daarentegen werd in een afzonderlijk lid bepaald dat de onderscheidene handelingen op éene na slechts strafbaar zouden zijn wanneer zij met opzet gepleegd zijn. Hetzelfde wordt thans bereikt in de gewijzigde redactie terwijl het slot van art. 3 in art. 356 is omgezet.

3. In no. 2 van dit artikel wordt gesproken van uitvoering van koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen met de wetenschap dat deze niet van de vereischte medeonderteekening voorzien zijn. Het woord „vereischte' zal wel voorzichtigheidshalve bijgevoegd zijn, opdat de strafbepaling niet toegepast zou worden op de uitvoering van niet inedeonderteekende besluiten of beschik kingen, waarvoor de medeonderteekening niet gevorderd wordt. Art. 77 der Grondwet eisclit die echter voor alle koninklijke besluiten en beschikkingen, zoodat het woord in werkelijkheid overtollig is. Aan koninklijke beschikkingen die niet het landsbestuur betreffen wordt door de hoofden der ministerieele departementen ook geene uitvoering gegeven.

Sluiten