Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke handelingen medeplichtigheid opleveren moet naar art. 48 beoordeeld worden. Echter wordt de medeplichtigheid niet als zoodanig, maar als een zelfstandig misdrijf gestraft, waarvoor het zelfs onverschillig is of de handeling van den ander wel een misdrijf oplevert.

3. Wat overigens verduisteren moge zijn, het bestaat altijd in eene handeling waardoor het geld wegraakt van de plaats waar het behoort of uit de macht van hem die er macht over heeft. De Hooge Raad besliste in het vermelde arrest in overeenstemming hiermede dat een enkel achterhouden (in casu van processen-verbaal door eenen burgemeester) niet als verduisteren kan worden aangemerkt, evenmin als elders in de wetgeving gelijk in art. 1077 Burgerlijk wetboek, waarin het niet brengen van goederen eener nalatenschap op den inventaris onderscheiden wordt van verduistering van goederen.

4. De strafbare persoon is de ambtenaar (zie aanteekening 9 op art. 28—31 en art. 84) of een ander die met eenigen openbaren dienst voortdurend of tijdelijk belast is. Deze laatste is volgens de Memorie van toelichting in dit en de volgende artikelen opgenomen omdat do overheid dikwijls papieren of gelden toevertrouwt aan personen die geene ambtenaren zijn; als zoodanig worden genoemd de administratie der Nederlandsche bank (als agent der schatkist), staatscommissiën die onkosten te bestrijden hebben, geleerden belast met wetenschappelijke nasporingen.

Openbaar heeft hier de beteekenis van: tle regeering van den staat of van gedeelten van den staat, provinciën, gemeenten, betreffende, en in het bijzonder uitgaande van of behoorende tot het gebied van de regeering l).

liet eenen openbaren dienst belast is dus hij die hetzij eenen dienst verricht die eigenlijk tot de taak van het openbaar gezag behoort, hetzij ten behoeve van den staat of zijne onderdeelen krachtens opdracht van het openbaar gezag handelt. Die opdracht zal moeten vallen binnen de bevoegdheid van het orgaan van het openbaar gezag dat ze doet. Voorwerpen die als stukken van overtuiging dienen in strafzaken worden somtijds gesteld in handen van den eigenaar die ze bezwaarlijk kan missen, niet opdracht tot bewaring en eventueel uitlevering aan de justitie. De eigenaar die zulke voorwerpen verduistert is niet strafbaar volgens art. 3G1 daar de betrokkene amb-

1) Nota van den hoogleeraar ile Vries sub no. 4; bij Smiilt III, eerste druk 319, tweede druk 359.

Sluiten