Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenaar verplicht is ze te deponeeren ter griffie, geene wettelijke bevoegdheid heeft ze in handen van dezen of genen te stollen en dus, dit doende, niet een ander met oenen openharen dienst belast. Hij valt echter onder de bepaling van art. 200; zie aanteekening 3 aldaar.

5. Voor de bijkomende straf zie art. 29 en 380.

Artikel 360.

Do ambtenaar of een ander mol eenigen openbaren dienst voortdurend ol' tijdelijk belast persoon die opzettelijk boekon of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de administratie, valschelijk opmaakt of vervalsebt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

1. Naar aanleiding van de wijziging in art. 225, waarbij in plaats van een geschrift dat tot bewijs van eenig feit kan dienen gesteld is een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van eenig feit te dienen, achtte de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer het noodig dat als afzonderlijk misdrijf strafbaar gestold zon worden de door oenen ambtenaar in niet tot bewijs dienende geschriften dor administratie gepleegde valschheid, in het bijzonder voor de gevallen waarin voor de controle niet van de oorspronkelijke maar van verkorte registers wordt gebruik gemaakt.

Deze valschheid strekt tot ontduiking van de controle, doch hare strafbaarheid is niet, gelijk bij art. 225, afhankelijk gesteld vaneenig oogmerk van den dader of eenig nadeel dat uit het gebruik kan voortvloeien ; immers er wordt niet voor de vereischten van het misdrijf naar art. 225 verwezen, maar eene geheel zelfstandige omschrijving van het misdrijf gegeven; men heeft vermoedelijk geoordeeld dat het éene zoowel als het andere in deze valschheid opgesloten ligt; in eikgeval is de telastlegging er van evenmin noodig als het bewijs i).

Vervalschen, valschelijk opmaken heeft hier overigens geheel dezelfde beteekenis als in art. 225.

2. Deze valschheid kan alleen gepleegd worden in boeken en registers, bestemd tot controle der administratie. Dit brengt mede dat hier slechts sprake kan zijn van zoodanige administratieve stukken die geregeld worden bijgehouden, met uitsluiting van die welke als over-

i) Rechtbank Leeuwarden 0 Augustus 1900, WW. 7535, P. v. J. 1901,no. 65. novon , Het Wetb. v. Strafr. II, 2e druk. 18

Sluiten