Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 367.

De ambtenaar die, Itelast met <le bewaking van iemand die op openbaar gezag ol' krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid is beroofd, hem opzettelijk laat ontsnappen of bevrijdt of bij zijne bevrijding of zelfbevrijding behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Indien de ontsnapping, bevrijding of zelfbevrijding aan zijne schuld te wijlen is, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

1. Bij dit artikel is als ambtsmisdrijf strafbaar gesteld wanneer liet door den met de bewaking belasten ambtenaar gepleegd wordt hetgeen in art. 101 als misdrijf tegen liet openbaar gezag voorkomt wanneer een ander (ambtenaar of niet) de dader is. Het onderscheid tusschen de daders maakte noodig dat hier ook nog van opzettelijk laten ontsnappen en van behulpzaam zijn bij de bevrijding gesproken v ordt.

Het opzettelijk laten ontsnappen is hierin van hot bevrijden of behulpzaam zijn bij bevrijding of zelfbevrijding onderscheiden dat er geene materieele medewerking tot de bevrijding verleend wordt, maar toegelaten wordt dat zij wordt volvoerd, hetzij in den vorm van bevrijding of in dien van zelfbevrijding, ontsnapping. Het is een opzettelijk doen of nalaten, waardoor de bevrijding of de ontsnapping wordt mogelijk gemaakt zonder reehtstreeksehe deelneming.

Dit onderscheid dient aangenomen te worden nu de wet eenmaal verschillende vormen van het misdrijf kent; men had intusschen wellicht kunnen volstaan niet te spreken van opzettelijk laten ontsnappen , dat als algemeene uitdrukking het overige kan omvatten. In elk geval schijnen ontsnapping en zelfbevrijding mij twee woorden van gelijke beteokenis te zijn: die zich zelf bevrijdt, ontsnapt tevens, en omgekeerd.

Moet, omdat de woorden naast elkander staan, een begripsverschil worden aangenomen, dan zou ik ontsnappen noemen het eenvoudige wegloopen, zelfbevrijding het werkeloos maken van al datgene wat de vrijheid belemmert.

2. Ambtenaar met de bewaking belast is, ook volgens de Memorie van toelichting, zoowel hij die met vervoer, geleide of toezicht is

Sluiten