Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeking" moet niet worden afgeleid dat de bepaling niet toepasselijk is wanneer liet voorwerp der zoeking niets anders is dan geschriften, boeken of andere papieren, want art. 111 Wetboek van strafvordering onderstelt papieronderzoek altijd als een onderdeel van huiszoeking, waarvoor nog bijzondere machtiging moet gegeven zijn; het is dan ook niet verboden buiten huis naar papieren te zoeken, bijv. aan den lijve van eenen aangehoudene.

4. Omtrent het voor de hier genoemde misdrijven vereischte opzet werd bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer i) bedenking geopperd door den heer van de Werk, die ter voorkoming van veroordeeling van eenen ambtenaar die te goeder trouw de wet onjuist heeft opgevat en uitgelegd wenschte te lezen: met opzettelijke overschrijding van bevoegdheid. Daarmede kon echter niet bereikt worden, zooals de Minister van justitie deed opmerken, wat de voorsteller daarenboven wilde, nl. dat soms zelfs het willens en wetens te buiten gaan van do bevoegdheid straffeloos zou blijven.

Overigens verzette de Minister zich evenals het namens de Commissie van Rapporteurs sprekende kamerlid tegen vervulling van hot uitgesprokene verlangen, omdat er geene reden is de onschendbaarheid van het domicilie minder te handhaven tegenover ambtenaren dan tegenover andere personen, en daarenboven van den ambtenaar bekendheid met de grenzen zijner bevoegdheid en zijne verplichtingen verwacht mag worden. Wordt in den regel gevorderd het bewustzijn van den ambtenaar dat hij zijne bevoegdheid te buiten gaat, hier mag men strenger zijn en dat bewustzijn buiten rekening laten.

Ook als interpretatie van de woorden der wet is deze meening juist; waar in dezen titel niet gesproken wordt van eene bepaalde wetenschap of het woord „opzettelijk" gebezigd wordt, blijkt uit de tegenstelling met de plaatsen waar dit wel gedaan wordt dat er objectiveering van bepaalde elementen van het misdrijf is.

fi. Ambtenaar, zie aanteekening 9 op art. 29—31, en art. 84.

G. Voor de bijkomende straf zie ai't. 29.

Artikel 371.

Do ambtenaar die, mei overschrijding van zijne bevoegdheid, zich doet overleggen <if in beslag neemt een aan eenige

!) Smidt II, eerste druk 81, tweede druk 83.

Sluiten