Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persoon heiast met don dienst van eene ten algemeenen nutte gebezigde telegraafinrichting, en wel in luin ambt of dienst; daarbuiten staan zij met ieder ander gelijk. De inbeslagneming elders of in andere gevallen is voorzien bij art. 370.

Hier is niet gesproken van toevertrouwd, omdat dit wel op de aangebodene berichten, niet op de uit te reiken telegrammen van toepassing zou kunnen zijn.

Met het gebruik der uitdrukking „eene ten algemeenen nutte gebezigde telegraafinrichting" (zie daarover aanteekening 2 op art. 351) is bedoeld onder het artikel ook te brengen andere telegrafen dan den rijkstelegraaf; echter is deze laatste er ook onder begrepen.

Anders kon het woord „andere" aanleiding geven tot de opvatting dat de ambtenaar der telegrafie alleen in aanmerking komt wanneer hij den dienst eener particuliere telegraafinrichting waarneemt, zoodat de strafbepaling voor verre het grootste deel haar doel zou missen, liet woord had gemist kunnen worden.

In art. 374 is sprake van personen belast met het toezicht op ten algemeenen nutte gebezigde telegraafinrichtingen nevens hen die met den dienst van zulke inrichtingen zijn belast; hier alleen van de laatsten.

Voor dit onderscheid bestaat geene reden; te minder nu in beide artikelen gesproken wordt van den ambtenaar der telegrafie, welk begrip zoowel den toezicht houdenden ambtenaar als hem die den telegraaf bedient omvat. De vermelding van het toezicht in art. 374 mag dus voor overtollig gehouden worden, niet aanleiding geven tot eene redeneering a contrario.

G. Het artikel is toepasselijk op telefoon en telefonie blijkens art. 18 der wet van 11 Januari 1904, Stbl. 7; dus op telefonische berichten in handen van eenen ambtenaar der telefonie of andere personen belast met den dienst van eene ten algemeenen nutte gebezigde telefooninrichting.

7. Voor de bijkomende straf zie art. 29.

Artikel 372.

De ambtenaar van eenige openbare instelling van vervoer <lie een aan zoodanige instelling toevertrouwden brief, gesloten stuk of pakket opzettelijk en wede rrecb lel ijk opent, daarvan inzage neemt of den inbond aaneen ander bekendmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden.

19*

Sluiten