Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 379.

De ambtenaar van den burgerlijken stand die iemands huwelijk sluit, wetende dat deze daardoor een dubbel huwelijk iiangaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

I)e ambtenaar van den burgerlijken stand die iemands huwelijk sluit, wetende dat daartegen eenig ander wettig beletsel bestaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ton hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

1. Dubbel huwelijk, zie de aanteekeningen op art. 237.

Het tweede gedeelte van het artikel, ofschoon een zelfstandig niisdiijf behandelende, kan zonder het eerste niet verstaan worden; eenig ander wettig (lees: wettelijk) beletsel is toch ieder ander dan het bestaan van liet vorige huwelijk.

Een beletsel belet niet het sluiten 1) van het huwelijk, maar onderwerpt dit aan vernietiging.

3. Voor de bijkomende straf zie art. 29 en 380.

Artikel 380.

ISij veroordeeling wegens een der in de artikelen 37.1, 363, 304, 373 laatste lid, en 370 eerste lid, omschreven' misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28 nos. 3 en bij veroordeeling wegens een der in do artikelen 358M#,' 358/fr en 3üSqualcr omschreven misdrijven, ontzetting van de in artikel 28, nos. 1—,"> vermelde rechten worden uitgesproken.

'j 'Sluiten; beier was voltrekken, als in het Burgerlijk wetboek. Zie echter de opmerking van den hoogleeraar de Vries bij Smidt 111, eerste druk 94, tweede druk 96.

Sluiten