Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 388.

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt gestraft de Nederlander die zonder vergunning van de Nederlandsche regeering een kaperbrief aanneemt, of als schipper dienst neemt of dienst doet op een vaartuig, wetende dat het zonder vergunning van de Nederlandsche regeering voorde kaapvaart bestemd is.

1. Bij dit artikel is volgens de Memorie van toelichting aan de eene zijde hulde gedaan aan het ook door Nederland aangenomene beginsel dat kaapvaart niet behoort te worden toegelaten, maar aan de andere zijde rekening gehouden met het feit dat, zoolang niet alle staten dat beginsel hebben gehuldigd, de kaapvaart niet algemeen strafbaar kan worden gesteld, daar toch het geval zich kan voordoen dat de Nederlandsche regeering zelve zich gedwongen ziet tot het verleenen van kaperbrieven. Daarom is voor den Nederlander de wettigheid der kaapvaart afhankelijk gesteld van de vergunning der Nederlandsche regeering tot het aannemen van eenen kaperbrief.

Geheel zuiver en volledig is de redactie van het artikel niet daar de Nederlandsche regeering eigenlijk niet gezegd kan worden vergunning tot het aannemen van eenen kaperbrief te verleenen wanneer zij zelve dien brief afgeeft.

Niet eerst het uitoefenen van de kaapvaart is strafbaar maar reeds het aannemen van eenen kaperbrief; dit geldt voor een ieder, hetzij hij eigenaar, reeder of schipper is, hetzij hij den brief voor een hem vreemd schip wil gebruiken, ja zelfs indien hij geen voornemen heeft ooit van den brief gebruik te maken, maar hem aanvraagt bijv. om hem als curiosum te bewaren.

Voor den schipper als zoodanig is het misdrijf anders omschreven dan de misdrijven van slavenhandel en zeeroof; bij deze toch is de schipper ook strafbaar wanneer hij dienst doet op een vaartuig dat hij gebruikt tot het plegen van de verbodeue handelingen; feitelijk bestaat er echter geen verschil omdat de schipper zijn niet voor de kaapvaart bestemd vaartuig daartoe alleen kan gebruiken na het aannemen van eenen kaperbrief daar zonder dit geene kaapvaart maar zeerooverij bedreven zou worden.

Overigens is de schipper reeds strafbaar zonder dat nog van het verkrijgen van eenen kaperbrief sprake is; het vaartuig behoeft alleen zonder vergunning van de Nederlandsche regeering voor de kaapvaart bestemd te zijn; hier is dus een ander vereischte gesteld dan in het

Sluiten