Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 394.

De in de artikelen 391—393 bepaalde straffen kunnen worden verdubbeld, indien twee of meer personen gezamenlijk of ten gevolge van samenspanning liet misdrijf plegen.

Samenspanning tot desertie behoeft niet ten gevolge te hebben dat liet misdrijf door meer personen in vereeniging gepleegd wordt; was dit noodig' dan zou de wet niet de twee verzwarende omstandigheden naast elkander noemen, daar de laatste de eerste zou insluiten. Eene overeenkomst (zie art. 80) ten gevolge waarvan de een lieden, de ander morgen het misdrijf pleegt, is voldoende voor toepassing van dit artikel.

Artikel 394&?s.

De reeder, boekhouder of schipper van een Nederlandseli schip ol zeevisschersvaarluig die een schepeling in dienst neemt, wetende dat er nog geene maand is verstreken serier! deze zich aan zijne verbintenis voor een Nederlandseli scliip ol zeevisschersvaartuig heeft onttrokken op de wijze in een der artikelen 391—393 omschreven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

Niet strafbaar is het feit indien de indienstneming buiten het rijk in Europa gescliiedl met toestemming van den Nederlandschen consul, of, zoo rlie er niet is, op verzoek van de plaatselijke overheid.

1. Dit artikel heeft eene geschiedenis, gelijk aan die van art. 390 20 , 391 2° en 393 2'In het ontwerp voorkomende werden zij bestreden, door den Minister van justitie diensvolgens teruggenomen of gewijzigd, daarentegen weder opgenomen in de wet op de desertie van zeevissehers, en ten slotte in het Wetboek teruggebracht of in den oorspronkelijken vorm hersteld.

Dit artikel heeft daarenboven nog de bijzonderheid dat het verder reikt dan het correspondeerende art. 4 der genoemde wet als niet alleen toepasselijk bij zeevisschersvaartuigen maar ook bij schepen. Het werd

Sluiten