Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het feit is, buitenslands gepleegd, alleen vervolgbaar tegen den schipper van een schip dat geenen zeebrief heeft maar dien kan verkrijgen als vallende in de omschrijving van art. 1 der wet op de zeebrieven, of van een ander vaartuig dat indien het een zeeschip was aan de voorwaarden tot het verkrijgen van eenen zeebrief zou voldoen; op een niet Nederlandsch vaartuig is het alleen strafbaar indien liet binnenslands is gepleegd; zie ook aanteekening 2 op art. 7.

2. Voeren van de Nederlandsche vlag is niet enkel het ophijschen van eene vlag; het komt dikwijls vóór dat stoombooten in vasten dienst varende vlaggen hijschen van de rijken tusschen welke zij varen. Het is een zoodanig gebruik van de Nederlandsche vlag dat het vaartuig den schijn geeft een Nederlandsch vaartuig te zijn.

Artikel 410.

De schipper die opzettelijk dooi- het voeren van eenig onderscheidingsteeken aan zijn vaartuig den schijn geeft alsof liet een Nederlandsch oorlogsvaartuig ware, of een loodsvaartuig in Nederlandsche wateren of zeegaten dienst doende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

1. In het ontwerp der Staatscommissie was strafbaar gesteld de schipper die zonder er toe gerechtigd te zijn eenig onderscheidingsteeken voert van een Nederlandsch oorlogsvaartuig, zij het ook met eene geringe afwijking. De gewijzigde redactie schijnt wat ruimer daar alleen zoodanige afwijking straffeloos maakt die den schijn wegneemt.

Over de onderscheidingsteekenen voor oorlogsvaartuigen zie het Koninklijk besluit van 27 Mei 1899, Stbl. 143.

3. Het loodsvaartuig, waarvan de schijn aan het vaartuig is gegeven, behoeft niet een Nederlandsch vaartuig te zijn; de omschrijving „in Nederlandsche wateren of zeegaten dienst doende" is gekozen bepaaldelijk ook omdat Belgische loodsvaartuigen in Nederlandsche wateren dienst doen.

Maar nu zijn er Nederlandsche loodsvaartuigen die niet in Nederlandsche wateren of zeegaten dienst doen, nl. die welke bestemd zijn voor den dienst in het Engelsche kanaal, behoorende resp. tot de

Sluiten