Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

districten Texel, Goedereede en Maas, Brouwershaven, Monden van <le Schelde, die geen ander onderscheidingsteeken dragen dan dat van het district waartoe zij behooren. Aan die onderscheidingsteekenen is 1111 niet te zien of de vaartuigen in of buiten Nederlandsche wateren ■en zeegaten dienst doen.

De schijn waarvan dit artikel spreekt kan alzoo niet aangenomen -worden dan in die wateren en zeegaten. Het artikel zou dns moeten worden aangevuld met de woorden „of tot liet Nederlandsche loodswezen te behooren"; wil men dit niet dan dient voor de vaartuigen in liet Kanaal dienst doende een afzonderlijk onderscheidingsteeken te worden ingevoerd. Ygl. de bepalingen der reglementen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23 Januari 1902, Stbl. 5: art. 21 van het algemeene reglement, art. 7 van het bijzondere reglement voor Texel, 7 van dat voor Goedereede en Maas en Brouwershaven, en 8 van dat voor de Monden van de Schelde.

4. Alleen de schipper van een Nederlandsch vaartuig is strafbaar ■wegens dit misdrijf, buitenslands gepleegd.

Artikel 411.

Hij die buiten noodzaak op een Nederlandsch schip opIreedt als schipper, stuurman of machinist, wetende dat hem krachtens wettelijk voorschrift de bevoegdheid daartoe is ontnomen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten liooyste zes maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.

1. In beteekenis stemt volgens de Memorie van toelichting deze bepaling overeen met die van art. 195. Toch is de bevoegdheid waarvan hier gesproken wordt iets anders dan het recht van art. 195. In dat artikel is sprake van rechten waarvan iemand krachtens rechterlijke uitspraak is ontzet, dat zijn de rechten bedoeld bij art. 28 en volgende, waarvan hier in het bijzonder in aanmerking komt het recht tot uitoefening van een beroep.

Iemand kan van het recht tot uitoefening van het beroep van schipper, stuurman of machinist ontzet zijn, maar daardoor verliest hij niet liet recht als zoodanig op te treden, mits hij maar niet het beroep uitoefent. Hier wordt echter strafbaar gesteld hot enkele optreden wanneer de bevoegdheid daartoe den dader is ontnomen, dus reeds het «nkele feit. Die bevoegdheid wordt ontnomen krachtens art. 25a der noyon , Het Welb. r. Strafr. III, 2e druk. 22

Sluiten