Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij alleen kan vervallen wanneer ook het feit der onvervolgbaarhekl of der onbereikbaarheid wegvalt) gebleven zijn tot op het tijdstip der uitgave, of is het voldoende dat zij eenmaal bestaan heeftV

Op al deze vragen geeft de wet geen antwoord. In het geval deinoodzakelijke verwachting klemt dit te meer daar het onverschillig is of zij verwezenlijkt wordt; zij behoeft slechts toen zij bestond dooide omstandigheden als noodzakelijk bepaald te zijn geweest.

8. Als uitgever is te beschouwen hij die eenig werk van den auteur ontvangende dit door den druk gemeen maakt, onverschilligof met het in druk doen verschijnen geldelijk voordeel wordt beoogd l).

De auteur kan ook hij zelf zijn; noemt hij zich niet als zoodanig dan blijft hij als uitgever verantwoordelijk.

Artikel 420.

Indien de aard van het geschrift of de afbeelding een misdrijf oplevert dat alleen op klachte vervolgbaar is, kan de uitgever of drukker in de gevallen der beide voorgaande artikelen alleen vervolgd worden op klachte van hem tegen wien dat misdrijf gepleegd is.

1. Bij aanteekening 4 op titel 7 van het Eerste boek (deel I, bladz. 332) betoogde ik dat eene klacht wegens een misdrijf, dat om zijnen aard niet dan op klacht vervolgd kan worden, niet de persoon tegen wie geklaagd wordt behoeft aan te wijzen dan wanneer de klacht gevorderd is wegens persoonlijke betrekking tusschen klager en beklaagde.

De vraag is of de bepaling van art. 420, dat de uitgever en de drukker alleen vervolgd kunnen worden op klacht, eene uitzondering op dien regel eischt, zoodat de klacht bepaaldelijk tegen hen gericht moet zijn.

Die vraag moet m. i. ontkennend beantwoord worden. Art. 420 kan als overtollig worden beschouwd. De uitgever of drukker wordt vervolgd wegens een klachtdelict waarvoor hij strafbaar is omdat een ander niet vervolgd kan worden; alle bepalingen omtrent klachtdelict gelden dus ook te zijnen aanzien.

Nu is hier geene sprake van noodzakelijkheid van klacht wegens

Rechtbank Amsterdam 11 Juni 1903, Wbl. 7997.

Sluiten