is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst doet als verloskundige, die als machinist eenen locomotief, als. koetsier een rijtuig bestuurt. Het daarbij gevoegde voorbeeld van den loodgieter die met vuur op een dak klimt schijnt mij minder juist gekozen, omdat dit feit wel brandgevaar maar niet direct gevaar voor leven of gezondheid oplevert.

De bepaling is niet beperkt tot die handelingen waarbij eene uiterste omzichtigheid noodig is of buitengewone voorzorgen genomen moeten worden; er is geene handeling denkbaar waarbij niet eenige omzichtigheid of eenige voorzorg vereischt wordt; bijzondere omzichtigheid of voorzorg nu is elke die meer dan de gewone, dagelijksche is. Dei>eschonkene is licht roekeloos of mist de macht om zijne eigene verrichtingen te beheerschen; de verrichtingen nu van dien aard, dat zij, voorzichtigheid en meesterschap noodig hebben om niet voor eens. anders leven of gezondheid gevaarlijk te worden, vallen onder het artikel.

Dat de handelingen beroepsbezigheden zijn wordt niet gevorderd (Memorie van toelichting).

5. In de woorden van het artikel is niet de noodzakelijkheid vaa een ander verband tusschen de verrichtingen en de dronkenschapuitgedrukt dan dat der gelijktijdigheid. Dc verbinding van de handeling met de dronkenschap maakt de overtreding. Het belemmeren van het verkeer kan echter reeds op zich zelf eene overtreding zijn, waartegen is voorzien bij art. 427 6°. Kan nu volgens art. 426 ook met hechtenis, van zes dagen gestraft worden degene die de overtreding van art.. 427 60 pleegt, welke hem zoo hij nuchter is slechts op geldboete te staan kan komen '?

De wet laat slechts eene bevestigende beantwoording van deze vraag toe, maar men zou wenschen hier gesteld te zien: hij die door den staat van dronkenschap waarin hij zich bevindt in het openbaar het verkeer belemmert of de orde verstoort, of terwijl hij in dien. staat is hetzij eens anders veiligheid bedreigt, enz. i).

Vallen de feiten onder meer dan éene bepaling dan gelden deregelen voor samenloop van overtredingen.

6. Strafverzwaring kan plaats vinden in geval van vroegere binnen, het jaar onherroepelijk gewordene veroordeeling wegens gelijke overtreding of die van art. 453.

Aanvankelijk werd er gesproken van dezelfde overtreding. Door deCommissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer werd de vraag gesteld of onder dezelfde overtreding alleen verstaan kon worden eeni

1) Vgl. Polenaar en Heemskerk, aanteekening 2.