Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het volgen moet een hinderlijk volgen zijn geweest.

Op de opmerking dat de bepaling veel te ruim was gesteld, werd door den Minister van Justitie uitdrukkelijk geconstateerd, en zulks bij herhaling, dat niet een enkel volgen, hoe onaangenaam voor den betrokkene, onder de bepaling valt, dat niet het subjectieve gevoelen van dezen beslissend is, maar dat het volgen door de wijze waarop het geschiedt objectief hinderlijk moet zijn i).

En die uitlegging is in overeenstemming met de woorden van het artikel. Immers in het begrip volgen ligt reeds opgesloten zich op waarneembare wijze bij iemand aansluiten, zich naar zijne schreden richten en in zijne nabijheid blijven. Dit is nu eerst strafbaar wanneer het hinderlijk is; de wijze van volgen moet dus iets kenmerkends hebben voor de hinderlijkheid. Daarom acht ik onjuist de beslissing van den Hoogen Raad2) dat het enkel op den voet volgen, stilstaan wanneer de gevolgde stilstaat, voortgaan wanneer hij voortgaat, al hetgeen aan volgen inhaerent is, reeds als hinderlijk volgen mag worden aangemerkt.

Artikel 427.

Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt gestraft:

1°. de eigenaar of gebruiker die ten opzichte van toegangen tot of openingen van kluizen, kelders, onderaardsche lokalen en ruimten, waar die op den openbaren weg uitkomen, niet de noodige voorzorgsmaatregelen neemt ten behoeve van de veiligheid deivoorbij gangers ;

2°. hij die niet zorgt dat eene door hem of op zijn last op een openbaren weg gedane op- of uitgraving of een door hem of op zijn last op den openbaren weg geplaatst voorwerp behoorlijk verlicht en van de gebruikelijke teekenen voorzien is;

3°. hij die bij eene verrichting op of aan den openbaren weg niet de noodige maatregelen neemt om voorbijgangers tegen mogelijk gevaar te waarschuwen;

!) Smidt, tweede druk V, 095 en 697. 2) Arrest van 8 Februari 1904, voormeld.

Sluiten