is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wanneer het verlof slechts voorwaardelijk gegeven is, moet het geacht worden niet gegeven te zijn voor het geval dat de voorwaarden niet worden vervuld.

Artikel 429.

Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt gestraft:

1°. hij die een vuurwapen afschiet, een vuurwerk ontsteekt of een vuur aanlegt op zoo korten afstand van gehouwen of goederen dat daardoor brandgevaar kan ontstaan;

'2°. hij die een luchtbol oplaat, waaraan brandende stoffen gehecht zijn.

1. Uit overweging dat al wat maatregelen van brandweer betreft beter aan den plaatselijken wetgever wordt overgelaten had de Minister van justitie art. 502 van liet ontwerp der Staatscommissie uit zijn ontwerp weggelaten; later werden evenwel de bepalingen, thans art. 429 uitmakende, weder opgenomen op aandrang der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer, die het waken tegen brandgevaar een onderwerp van algemeen belang en derhalve van rijkswetgeving oordeelde. Het blijkt niet waarom dan niet art. 501 en het geheele art. 502 hersteld zijn. Thans is hier slechts strafbaar gesteld het veroorzaken van brandgevaar op twee bepaalde wijzen.

2. Uit de bepaling van no. 1 valt in verband met de plaats waar zij wordt aangetroffen wel af te leiden dat men heeft willen beteugelen brandgevaar van buiten af, maar de woorden omvatten meer. Mag uit de woorden „op zoo korten afstand van gebouwen" de gevolgtrekking worden gemaakt dat hier niet is strafbaar gesteld liet veroorzaken van brandgevaar door handelingen binnen gebouwen verricht, ten aanzien van goederen is geen onderscheid gemaakt tusschen die welke in en die welke buiten een gebouw aanwezig zijn. Naar de letter der wet is dus het aanleggen van een vuur binnen een gebouw strafbaar wanneer zich daarin goederen bevinden, niet strafbaar (althans volgens dit artikel) wanneer het gebouw ledig is,

Voorts wordt naar de wet de mogelijkheid van brandgevaar alleen bepaald door den afstand tusschen de plaats waar de handeling verricht wordt en de gebouwen of goederen. Intusschen zullen hier, vermits de afstand niet is aangegeven, plaatselijke omstandigheden voor elk geval beslissen omtrent de mogelijkheid van het gevaar.