Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens den aard van het spel eenige leiding is opgedragen, maar zij die aangesteld zijn om namens den houder het spel te leiden; art. 410 Code pénal spreekt eenigszins duidelijker van les banquiers de cette maison.

Artikel 457.

Met geldboete van ten hoogste vijftig gulden wordt gestraft: 1°. hij die in een voor het publiek toegankelijk huis van hazardspel, onverschillig of de toegang al of niet van eenige voorwaarde of de inachtneming van eenigen vorm afhankelijk is gesteld, aan het spel deelneemt; -1- hij die, zonder verlof van den burgemeester, gelegenheid geeft tot liet houden van hazardspel op den openbaren weg.

1. Zie omtrent spel en hazardspel aanteekening 1, omtrent huis van hazardspel aanteekening 2, omtrent voor liet publiek toegankelijk aanteekening 3 op art. 456.

2. In no. 2 wordt nog strafbaar gesteld hij die zonder verlof van den burgemeester gelegenheid geeft tot het houden van hazardspel op den openbaren weg.

De eenigszins vreemde uitdrukking „houden van hazardspel" is ontleend aan art. 475 ofi Code pénal, maar in een niet geheel juist verband geplaatst. Art. 475 toch stelt strafbaar hen „qui auront êtabli

ou tenu des jeux de hasard" dat zijn zij die het spel georganiseerd

hebben en daarin gelegenheid hebben gegeven tot spelen. In deze opvatting zou art. 457 spreken van hen die gelegenheid hebben gegeven om gelegenheid te geven tot spelen. Dit kan natuurlijk niet bedoeld zijn; strafbaar is hij die gelegenheid geeft tot spelen. Maar op hem is toepasselijk wat de Hooge Raad besliste voor den Codei), dat de woorden heenwijzen naar eenigen toestel, naar eene soort van inrichting. Dat behoeft niet juist een speehverktuig, als eene roulette, te zijn, het kan ook eene tafel, een bak zijn, waarop of waarin met dobbelsteenen wordt geworpen. Maar gelegenheid is meer dan middel, het onderstelt ook aanwijzing van eene plaats voor het spel. Het enkele loopen met dobbelsteenen in den zak, het verschaffen van die

J) Arrest van 18 Oetober 1859, Wbl. 2111, en 21 Mei 1867, Wbl. 2920.

28*

Sluiten