Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eene waarschuwing ter plaatse waar hij zich toegang verschaft, zelfs al is daar een ingang, de werking van het aan de overige ingangen gestelde verbod niet opheffen i).

De eisch van kenbaarheid van het verbod voor de betrokkene persoon is trouwens noodeloos streng; de in het algemeen blijkbare wijze waarop het verbod gedaan is zou 'voldoende zijn. De wet had niet te veel verboden door den toegang te ontzeggen aan iederen ongerechtigde die zich niet vergewist heeft dat de toegang hem niet is ontzegd.

T I T E L VIII.

AMBTSOVERTREDINGEN.

Artikel 462.

De ambtenaar, bevoegd tot de uitgifte van afschriften of uittreksels van vonnissen, die zoodanig afschrift of uittreksel uitgeeft alvorens het vonnis behoorlijk is onderteekend, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden.

1. De bepaling van dit artikel strekt ter vervanging van art. 68 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en art. 211 laatste lid Wetboek van strafvordering, waarbij den griffier verboden was onder gelijke omstandigheden als hier de uitgifte van expedities in burgerlijke zaken, van afschriften in strafzaken.

Onder de thans genoemde afschriften zijn expedities begrepen. De bejialing is uitgebreid tot uittreksels.

Voor den griffier is in de plaats gesteld de ambtenaar bevoegd tot de uitgifte van afschriften of uittreksels; het artikel is dus ook toepasselijk op ambtenaren die in plaats van de griffiers of nevens hen tot de uitgifte mochten worden aangewezen.

2. Onder afschriften zullen niet anders dan authentieke afschriften verstaan kunnen worden; dit lag ook in het gebruik van het woord expedities opgesloten, en het volgt thans uit de omschrijving van den strafschuldigen ambtenaar, d. i. hij die zoodanig afschrift of uittreksel uitgeeft tot welks uitgifte hij bevoegd is; het uitgeven van losse afschriften en résumés zonder eenig authentiek karakter is geene ambtsdaad -).

1) Vgl. Hooge Raad 2 Maart 1903, Wbl. 7893, P. v. J. 1903, no. 233.

2) Polenaar en Heemskerk, aanteekening ].

Sluiten