Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitoefening van hunne functiën niet bevoegd «in alles te doen wat

voörschriff "iet ^haSgt v"n een %£

Z2Ï Ï 1 voortvloeit nit een algemeen voorschrift waaraan

zonder de aangewende m.ddelen geene uitvoering gegeven kan worden.

Ra!? t- AIS t°ndernemen van eene handeling werd door den Hoogen Raad bij arrest van 18 Maart 1907 (Wbl. 8511) aangenomen het uitstrekken der hand tot inbeslagneming van een voorwerp.

Artikel 189.

Bfl 7. Tegen de aan het slot gemaakte onderscheiding komt Mr. H L. A Visser, in Themis 1907, blz. 283 en volg. op, in zooverre als'

«ntlrekkl"S ™ 1"8 «». positieve L/e,JZ7Z,t

M ,-T • de ™ak «'»•' bepaalde macht brengt be'

HZ he'arres' » *" ^ Sit

Misschien had ik mij juister uitgedrukt door te zeggen: wanneer de persoon onder eene bepaalde macht was gebracht en de zaak buiten eene bepaalde macht. Op het laatste komt het voor in beslag genomene

hem die de^"5 ï* ™ ^ PlaatS de beschikking door

hem die de zaak onder zich heeft op. Daarom is het aanstellen van eenen bewaarder niet beslissend.

'Dat de derde gearresteerde nog eene verklaring moet doen heeft voort, geenen invloed op het feit dat formeel beslag geleed is • bliikt dat g.«n .„or.erp „„ heshe is, dan l>n#reJ^£ «O'«

arrestant ZZTl. "r"" """" ',el ln d« »1"1" ><"• arrestant, althans buiten die van den gearresteerde gebracht is.

Artikel 191.

wordt 4nm"iet Va'\ ^ riJheid ber°°fd Zijn is een toestand die niet wo dt opgeheven door het feit dat de onvrije voor eenen korten tijd

ÜSlT* ""i^h, of "• >«°™ *"

""r IT"M geW,Ich"'' "" i™»<' «• sticht ln» , fStlCht waann hiJ verbliJ'f houdt buiten het ge-

op"(■heven • Hof Arnh TV"' ** Vrijheidsbenenlin? daardoor niet pBeneven, Hof Arnhem, 9 Januari 1907 (Wbl. 8502).

Artikel 193.

dÜÜ?Zl' '"S!Chen*'00,d,n

Sluiten