Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Leening tot 1668; 1677 verval van krachten; Vondel als mensch en als kunstenaar ; lyrisch dichter : gelegenheidsgedichten (Geboorteclock v. Willem v. Nassau, Kinderlijck, Vertroosting aan Gerardt Vossius), lofzangen (De Beurs van Amsterdam), hekeldichten (Geuse-Vesper, Het Stoekske van J. v. O., Roskam, Rommelpot), reien; didactisch dichter (Brieven der H. Maagden, Altaargeheimnissen); dramatisch dichter (32 drama's, Adam in Ballingschap aller treurspelen treurspel, Lucifer's val voor Vondel zeer tragisch, eenheden v. Aristoteles, eerbied v. h. bijbelverhaal: Palamedes (1625), Gysbrecht v. Aemstel (1637), Jozef in Dothan (1640), Leeuwendalers (.1648), Lucifer (1653), Jeptha (1659); verrijking onzer taal.

Lyrische poëzie: Wiltzangk, Kinderlijck, Vertroostinge,

Reien (Eubeeërs, Burgsaeten, Engelen, lfis, Maeghden), Hekeldichten (Geuse-Vesper, Roskam, Stoekske)) Dramatische poëzie: Berecht (Jeptlia), Palamedes (Agam. stelt den krijgsraad in kennis met den brief). Jozef in Dothan (J.'s aankomst bij zijn broeders), Lucifer (Apollion en Belial beraadslagen hoe zij de Engelen tot afval zullen bewegen, Lucifer tot aanvoerder gekozen, Het begin v. d strijd).

§ 5. Jacob Cats (1577—1660) 201

Geb. te Brouwershaven; studeerde te Leiden en Orleang; advokaat in den Haag; pensionaris te Middelburg en Dordrecht; raadpensionaris van Holland; groote vergadering 1651; Sorg-vliet; populariteit, verschillende oorzaken; dichtwerken: Sinne- en Minnebeelden, Spieghel van den Ouden ende Nieuwen Tydt, Houwelyck, Trouringh; Dordtsche School.

Sinne■ en Minnebeelden: Die steelt, die queelt, Een Ryck van dwang, Uw licht schyne voor de menschen, Nyemant is met si/n lot tevreden; Spieghel v. d. Ouden ende Nieuwen Tijdt: Twee mussen aan een Korenaer, Krepel wil altijd voordansen; Hofgedachten: Van de Pompoen en de Eyk,

Van het Riet en den eykenboom; Galattee.

§ 6. Constantijn Huyghens (1596 — 1687) 212

Geb. te 's Gravenhage; zorgvuldige opvoeding; rijke aanleg ; secretaris bij 3 Oranjevorsten (1626—1674); gezantschapsreizen; zeer gezien; standvastig karakter; Korenbloemen : Sneldichten, Zedeprinten, Batava Tempe, Kostelick Mal;

niet populair, te kernachtig; verdienstelijk dichter.

Batava Tempe; Scheepspraet; Zedeprinten (Een dwerg); Cluys-werck; Sneldichten (Diecen, Molenaer, Hopman Dirck,

Frans syn Frans, Aen de jeugd, Grafschrift, Hamer, Jans Uytnemendheid, Lyndraeyer, Wip, Huybert Boeckman,

Dirck).

§ 7. Het Proza. Johan van Heemskerck (1597 — 1656) . . 227 In 17® eeuw proza weinig als kunstvorm; romans alle vertaald of nagevolgd; onnatuur, avonturen, gevechten,

Sluiten