Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

gehad, dan is het waarschijnlijk een dier leden van den minderen adel geweest, wier roofzucht geen grenzen kent. „Juist deze opvatting gaf den dichter de beste gelegenheid onpartijdig alle dwaasheden van de hem omringende samenleving te boek te stellen, daar zulk een vagebondeerend edelman natuurlijk met allerlei slag van inenschen in aanraking kwam." Tevens leverde hij dan door zijn hoofdpersoon een scherpe parodie op de ondergaande feodaliteit.

De bespotting der hoogere standen toont zich „vooral in het karakter der dieren, die den zwakken koning Nobel als hovelingen omringen; vooral ook in de voortdurende overwinning van list op kracht (pag. 30 vs. 143 —145). waardoor het gedicht een verheerlijking wordt van het verstand, dat het eigendom van ieder zijn kan, tegenover het domme geweld, een voorrecht toen ter tijde van de heerschende klasse."

Dat de dichter van den Reinaert de rechte snaar had getroffen, blijkt wel uit de tallooze bewerkingen, die er, zoowel in proza als in poëzie, van Reinaerts historie in 't Nederlandsch en Duitsch zijn verschenen.

Inhoud van: Van den Vos Reinaerde.

Op „enen sinxen daghe" (Pinksteren) houdt Nobel, de koning der dieren een hofdag. Alle dieren komen ten hove, behalve Reinaert, die uit vrees thuis gebleven is. Bjjna allen hebben nl. over hem te klagen: IJsengrim (wolf), Courtois (hond), Paneer (bever) en Cuwaert (baas) dienen achtereenvolgens een aanklacht tegen hem in. Grimbeert (das), Reinaerts oomzegger, is de eenige die iets tot zijn verdediging in het midden brengt Hij is eclitcr nauwelijks aan het woord, of een nieuwe aanklager, Cantecleer (haan) komt met de lijkstatie zijner „verbeten" dochter Coppe voor den koning, en roept diens gerechtigheid in over Reinaert, „die felle," den moordenaar van zoovelen zijner kinderen. Bruun (beer) wordt nu door den koning naar Reinaerts kasteel Maupertuus ge/.onden, om hem in te dagen. Gebruik makende van Bruins vraatzucht weet Reinaert hem leelijk beet te nemen, zoodat de arme beer met een bebloeden kop, maar zonder Reinaert, bjj koning Nobel terugkomt. Tibert (kater), die nu wordt uitgezonden, vergaat het niet beter, en zoo begeeft ten slotte Grimbeert zich op weg om Reinaert te halen. Reinaert veinst diep berouw over zijn misdadig leven, en biecht

Sluiten