Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. VAN TWEE C0NINC8KINDEREN.

Het waren twee conincskindoren, Sy hadden malcander soo liefSy conden byeen niet comen, Het water was veel te diep.

Wat deed sy ? sy stac op drie keersen, Als savonts het dagelicht sonc „Och liefste comt, swemter over!" Dat deed sconincs sone.wasjonc

5 Dit sach daer een oude quene, Een al so vilijnich vel:

Sy ghinker dat licht uytblasen, Doen smoorde die jonghe held.

„Och moeder, mijn liefste moeder, Mijn hoofdjen doet mijnder so wee' Mocht i.ker een wijle gaen wandelen, Gaen wandelen al langs de seol"

„Och dochter, mijn liefste dochter, Alleen en moogt ghy daer niet gaen ■ 10 Maer weet uwe joncste suster, Laet die met u wandelen gaen."

„Och moeder, mijn joncste suster Is noch een soo deinen kint; Sy pluckter wel alle die bloemekens, Die sy onder weghen vint.

Sy pluckter wol alle die bloemekens, Die bladerkens laet sy staenDan clagen die lieden en seggen: „Dat hebben sconincs kindren ghedaen."

15 „Och dochter, mijn liefste dochter, Alleen en moogt ghy daer niet gaen

Maer weet uwen joncsten broeder, Laet hem met u wandelen gaen."

„Och moeder, mijn joncste broeder Is noch een soo cleinen kint: Hy loopter naer alle de voghels, Die hy onder weghen vint."

Die moeder ginc naer de kerke, De dochter ginc haren ganc, 20 Tot sy er by twater een visscher, Haers vaders visscher, vant.

„Och visscher," soo sprac sy, „visscher, Mijns vaders visscherkijn» Ghy soudt er voor my eens visschen; Het sal u ghelonet sijn."

Hy smeet sijne netten int water, De loodekens ginghen te gront; Int corte was daer gevisschet Sconincs sone, van jaren was jonc.'

25 Wat troc sy van haren hande? Een vingherlinc roode van goud; „Houd daer," soyde sy, „goede visscher, Dees vingherlinc roode van goud."

Sy nam doen haer lief in haer armen, En custe hem aen sijnen mond: „Och mondeke• oost ghij noch spreken,Och herteken, waertghy gesont!"

Sij hieiter haer lief in haer armen, En spronc er met hem in de see* 30 „Adieu," seyde sy, „schoone wereld, Ghy sieter my nimmermeer.

Adieu, o mjjn vader en moeder, Mijn vriendekens alle ghelijc ;

Adieu, mijne suster en broeder, Ic vaere naer themelrijc."

Sluiten