Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende vor uten lande, ende merrde lange eer hi weder quam. Dar 5 na alse de tjjt naekde dat men din wijn soude lesen, so sendde die here sine knechte totin wyngartliede om die vroch to nemene van din wijngarde. Ende die wyngartliede voeren sinen knechten over. ende den eenen blouwen si, den andren doedden si, den derden steinden si. Doe sendden die here noch andre knechte ende meer 10 dan der irste hadde ghewest te hen ende din daden si oc al die ghelike. Dar na bo sendde hi ten hen gijns selfs sone ende sprac aldus: „maschien selen si minen sone onssin." Alsen deghene saghen so spraken si onderlinge ende seiden: „dits de sone dint gherfnesse ane behorrende es. corat ende lattene ons doeden so sele wi hebben 15 sijn gherfnesse." Doe gegrepen sine ende doeddenne ende worpenne uten wyngarde. Alse die here comt wat sal hi din wijngart lieden don? Ende si antwerdden: „hi sal den quadcn qualec don har lijf verliesen ende sinen wyngart sal hi vermieden huren andren wyngertlieden die hem sine vrucht geven ter rechter tijt." Doe sprac Jesus 20 te hem: „en hebdi niet gelesen inder scrifturen die steen die de temmerlieden verworpen die es geleit int overste van don houke, ende van Gods al ven es dat gedaen. ende es wonderlic in onsen ogen. Daromme seggic u dat dat hemelrike sal genomen worden van u. ende sal gegeven werden den volke dat sine vrucht geift. 25 Ende so wie valt up desen steen die te berst, ende up so wien die steen valt dien sal hi te knutson." Ende doe die princen der priostre ende die fariseen horden syn gelikenesse doe verstonden si dat hi hem meende, ende haddeno gerne begrepen, mar si vreesden dat gemene volc. want si hildene alle over enen profete.

B. JAN YAN RUUSBROEC.

Uit: (Dat boec) vanden XII Dogheden.

Van tweerhande rouwe als vleyscelic ende yodlic.

Die rouwo is tweerhande: die een is beestelic, of sinlic, of vleyschelic; die ander is godlic ende overnatuerlic. Die beestelic rouwe trect alle tijt nederwaert in enen meerderen leetsine ende droefnisse, ende settet enen mensche ende brenct hem daer toe, recht of hi staphans soude 5 vervaren ende onthopen. Ende daer blijft die rouwe in een lede ende in enen mishaghene ende en werct gheen vrucht, noch gheen salicheit en mach comen uit desen rouwo. Want hij hout den mensche in enen mishope, alsof hi te Gode niet en behoirde; want hi is mere rouwich om hem selven ende om syn verlies, dan omdat hi

Sluiten