Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Gode misdaen heeft. Ende alwaer dese rouwe alsoe groet als alle creaturen ye ghehadden, hi en verdiende niet een sonde te vergheven ; want hi en sprinct niet uut caritaten, die een sake es alles ghewarichs rouwen.

Mer die godlike rouwe is veel anders. Alsoe vroe als desen mensche 15 sijn sonden mishaghen, soe weecht hi meer dat hi Gode misdaen heeft en mishaghet, dan sijn verlies; ende keret hem tot Gode in enen eweliken verkiesen nemmermeer sonde te doen , ende weghet meer dat minste punt van dien dat hi Gode misdaen hevet, dan alle die scaden of scanden die hi emmermeer mocht daer om hebben. Ende want hi 20 meer weghet dat mishaghen Gods dan sijn verlies, soe staet in hem op een ghewarich betrouwen te Gode wert, ende maect in hem een ghevoelen dat God sijn sonden vergheven wil: want die rouwe is ghesciet uut minnen, dies een sake was , want minne en mach nemmermeer sonder smaec sijn. Ende hier af comt in die siele een 25 gheestelike vroude, diese onthoghet uut allen liden ende jammer, ende maket een vaste verbont met Gode.

VI HET DRAMA IN DE MIDDELEEUWEN.

Algemeene opmerkingen.

Bij de menschen in 't algemeen, maar bij de kinderen in 't bizonder, treft men een neiging aan tot dramatiseeren, die zich thans vooral openbaart bij kinder- en gezelschapsspelen, doch die in vroegere tijden in de eerste plaats tot uiting kwam bij de heidensche feesten, waarbij veel menschen tegenwoordig waren.

Het feest van den Meikoning b.v. herinnert er ons nu nog aan, dat ook bij de Germanen de godsdienstige plechtigheden opgeluisterd werden door dramatische vertooningen. Naarmate de volksontwikkeling toenam, werden deze vertooningen meer samengesteld, zoodat zij meer en meer op een drama gingen lijken, en ten slotte, gedeeltelijk onder invloed van het geestelijk drama, het wereldlijk drama er zich uit kon ontwikkelen.

Ondertusschen had de geestelijkheid ook niet stil gezeten; zij gaf op Christelijke feestdagen, als Goeden Vrijdag en Paschen, vertooningen, betrekking hebbende op Christus' sterven of opstanding. Bij deze tableaux-vivants zong een beurtzang den bijbehoorenden tekst uit den bijbel.

5

Sluiten