is toegevoegd aan je favorieten.

Leer- en leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerschoolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

Langzamerhand werden ook deze vertooningen ingewikkelder, doordat vijandige machten, als de Joden, Pilatus, soldaten en duivelen er ook in betrokken werden. Weldra werd nu de kerk te klein, en hadden de voorstellingen op het kerkhof plaats, terwijl het Latijn vervangen werd door de volkstaal.

Zoo is heel geleidelijk uit den Katholieken kerkzang en kerkdienst het kerkeljjk of geestelyk drama ontstaan.

Langzamerhand ging men nu ook levens van Heiligen en mirakelspelen vertoonen, waarin het wereldsche element vaak al een zoo belangrijke plaats inneemt, dat het wereldlijk drama met een zedelijke strekking en het geestelijk spel elkander hier naderen. Dikwijls is dan ook beweerd, dat het wereldlijk drama uit het geestelijke zou ontstaan zijn

Het wereldlik drama heeft echter, zooals we hierboven zagen, zijn eigen geschiedenis, en heeft zich naast, maar voor een deel ook onder invloed van het geestelijk drama ontwikkeld.

§ 1. Het Geestelijk Drama.

De oudste kerkelijke vertooningen waren eigenlijk een onderdeel van den kerkdienst (ministerium), en worden daarom mysteriespelen genoemd.

Van deze stukken zjjn wel verscheiden titels bekend, doch er bestaan slechts weinig handschriften van.

Een der meest bekende spelen uit het midden der 15e eeuw is

Die eerste bliscap Tan Maria.

Uit een later ontdekt handschrift van de zevende bliscap blijkt, dat het geheele spel uit zeven stukken bestond, waarvan er elk jaar een werd vertoond.

Van de Heiligenspelen hebben we er slechts één over, dat hier echter buiten beschouwing gelaten kan worden, omdat 't uit de 16e eeuw dagteekent.

i