Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1. Anna BVJns.

Deze dichteres, vurige strijdster voor het katholieke geloof en tegen de „vermaledyde luthersche secte" werd tegen het einde der 15e eeuw te Antwerpen geboren, waar zij in 1^75 overleed ').

Wat den vorm harer gedichten betreft sluit zij zich geheel aan bij de Rederijkers. Zij dicht in Refereynen 2), met een Prince aan het slot (A. h. en B. g.), voegt aan sommige een naamdicht toe (pag. 101) en onderteekent met haar spreuk: meer suer dan soets (pag. 102) in plaats van met haar naam. Haar refereinen kan men ook, volgens de door haar tijdgenooten aangenomen onderscheiding in drie soorten, verdeelen in refereinen int vroede, int amonrense en int sotte.

De „amoureuse" en „sotte" (vroolijke) refereinen dateeren uit haar jeugd, toen zij volop van de genoegens der wereld genoot.

De „vroede" refereinen zijn meest alle afkomstig uit het tweede tijdperk van haar leven, toen zij, door tegenspoeden en teleurstellingen van allerlei aard (vgl. haar zinspreuk) tot nadenken gebracht, haar vroolijk leven vaarwel zei, en zich aangordde tot den strijd tegen het verkeerde in haar zelf en de maatschappij rondom haar. Vooral richt zij zich tegen het opkomend „ongeloof," voortkomend uit Luthers doctrijne (A.).

Forsch, krachtig (A. b.), hartstochtelijk (A. g.) zijn vaak haar zangen; zij gloeit van verontwaardiging over den voortgang der hervorming en wat daaruit voortvloeit (A. h.); de nieuwjaarsdag of het begin van den zomer (B.) geeft haar aanleiding allen op te wekken tot lof aan de Godheid (B. a.-g.), tot uitbreiding der H. Kerk door het zwaard (B. g.), tot vertrouwen in Gods rechtvaardigheid (B. g. va. 18).

Als zij Luther en Maarten van Roasum vergelijkt, komt zij tot

1) Prof. Kal ff gelooft, in strijd met de heerschende meening, ook hier meegedeeld, dat A. B. vóór 1575, misschien nog vóór Luther is gestorven; o.a. omdat in geen enkel gedicht van Luther's dood sprake is.

2) Een referein is een gedicht bestaande uit verzen van 13—20 regels, alle eindigend op den zelfden regel, ttock genoemd. •

Sluiten