Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. LOOFT DEN HEERE MET DESEN SOETEN MEYË.

a.

1 Ontspringt uuten slape, godvruchtige sinnen, Die dapostolsche kercke, u moeder, kinnen,

Heft op u stimmen Metten Cherubinnen en Seraphinnen,

5 Met allen Inghelen wilt Gods lof beginnen,

Laet de ketters grimmen.

Priesters, wilt inden tempel des Heeren climmen En wilt de slaepende gemeynte ontwecken,

Die met Petrus scheepken in perijckel swimmen, 10 Hoe de spotters gecken,

Die door haer leere tvolck uuten tempel trecken,

Daerse tot Gods lof mochten worden beweecht.

Al rueren sij haer fenijnige becken,

Doet ghij, so ghij pleecht,

15 Naer Christen costuyme; wee u, waert dat ghij sweecht! Laat orghelen spelen, laet clocken clincken,

Doet keersen ontsteken (twaer quaet dat gijt verteecht), Daer de menschen mede haer Scheppers ghedincken.

Wilt God oflerhande uwer lippen schincken, 20 Gheestelycke menschen, in elck contreye,

Looft den Heere met desen soeten Meye.

c.

Bisschoppen, Prelaten, groote cadetten,

Heeren en vorsten, al die sitten in Wetten Als dienaers des Heeren,

Laet loven den Heere met trompetten,

5 Laet clincken schalmeyen en claretten Al tot zijnder eeren.

Wilt met Cimbalen zynen lof vermeeren,

Wilt gheen tamboeren oft herpen sparen Om den Heere te loven, naer Davids leeren 10 Laet clinken de snaren.

O Orphee, wilt alle beesten vergaren,

Die liggen gedoken in bosschen, in duynen;

Alle vogelkens, wilt u hier bij oock paren Op boomen, op tuynen,

Sluiten