Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dichter zelf aan zijn werk toekende (vgl. ook B. I. a.), en er wellicht ook aan toegekend wilde zien. Het dichten was voor hem louter ontspanning, een aangename tijdpasseering, maar geen hartstochtelijke uiting van een hooggestemde kunstenaarsziel Geestige vergelijkingen, kunstige woordspelingen (B. 1,6, rf.), puntige gezegden treffen we er bij menigte in aan, naast veel wat onnatuurlijk en gezocht is. Dikwijls ontaardde zijn zucht om oorspronkelijk te zijn in gezochtheid; men denke bijv. aan de titels van de hoofdstukken zijner Brabbelingh: Quicken (puntdichten), Rommelsoo (allerlei), Tuyters (sonnetten of klinkdichten), Raadselen, Jammertjens (klaagdichten), Tepelwercken (mengeldichten).

Het leven van' R. Yisscher, die, hoewel humanist, toch goed katholiek bleef, verliep heel wat kalmer en rustiger dan dat van Coornhert. Bovendien verschafte zijn bloeiende handelszaak in granen hem groote winsten, zoodat hij een zeer ruim bestaan had. Te Amsterdam, zijn geboorteplaats, waar hij zijn gansche leven woonde, is hij op 73-jarigen ouderdom overleden.

Van zijn vier kinderen, een zoon en drie dochters, zijn er twee: Anna en Maria Tesselschade, zeer beroemd geworden. (Zie bl. 124).

A. Uit: SINNEPOPPEN.

1. T'Huys Best.

Doe alle beesten van Jupiter te gast genoodt waren, soo heeft hem de schildt-padt alleene achter gehouden, ende is niet ter feeste gekomen : Jupiter, verwondert, soude geerne de oorsaeck daer af weten, liet hem vragen, waerom hy niet gekomen was in soo goeden grooten gezel5 schap, die van den oppersten Godt geroepen waren. Antwoorde: Oost, West, thuys best. Waer over hy verwezen worde in den hoogen Raedt der Goden, altijdt sijn huys voor hem te dragen, ende by sijn leven daer niet uyt te gaen.

Op het prentje staat een schildpad afgebeeld, met het volgende rijmpje er onder:

Des Schildtpadtsraet neemt aen, 6 ghy gehoude wijven, Dat zedigh, eerlijck, stil, u best is, t'huys te blijven.

Sluiten