Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo glooryzucht uw' zinnen prikkelt, 10 Voert, in Triomf, rayn' slaverny.

Een krans van bloemen, bly gespikkclt,

(Geen Lauwergroen en heeft 'er by)

Zal ik u vlechten, heel doorwaessemt Op nieuwen vondt 15 Met geur, mijn handtjens aangeaessemt, Van uwen mondt.

Op gouwde lelyen en straelen

Laet trotsen Fransch' en Spaensche króón, Om daer een perrel af te haelen, 20 En streeft zoo niet door duyzendt dóón. 'K zal d'uw' al aerdigher doen blaken

Van steê tot steê Met traentjens, dauwend' op mijn' kaken Uyt minnewee.

25 Ik pooghde 't gloedtjen van myn' liefde Misschien te koelen voor een' stondt, Kon nijptang 'tflitsjen, dat my griefde,

W at trekken uyt de diepe wondt.

Maer 't schijnt geweêrhaeckt, dit is 't mangel. 30 Helas! mjjn hart

Voelt maklijk inwaerts gaen den angel,

Terug met smart.

Myn' zughjens, tedere getuyghen Van d'ongeneezelijke quael,

35 Die plagh uw open oor te zuyghen, — Nu stoppen 't kooper en metael.

Terwijl ghy breydelt d'oorloghskanssen

Met wal en graf,

Trompet en schut (Ach arme) schanssen 40 Myn' klaghten af.

Indien 't u lust, Juppijn te spelen,

Zijn' vriendtlijkheên te volghen traght.

Zijn hooghste lof in menschekeelen Nocht donder is, noch blixemjacht. 45 En beter, dat myn smijdigh smeeken Uw hart verfraey,

Dan in gedruys van slaen en steeken Het veldtgeschraey.

Sluiten