Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Gelegenheidsgedichten.

a. Kinder-Lyck

Konstantijntje, 't saligh kijntje, Cherubijntje, van om hoogh d'I Jdelheden, hier beneden,

Uytlacht met een lodderoogh.

5 Moeder, segt hij , waerom schreyt ghij ? Waerom gre_yt ghij op mijn lijck? Boven leef ick, boven sweef ick, Engeltje van 't hemelrijck.

En ick blinck 'er en ick drinck' er, 10 't Geen de schincker alles goeds Schenckt de sielen, die daer krielen, Dertel van veel overvloeds.

Leer dan reysen met gepeysen Na palleysen, uyt het slick 15 Deser werrelt, die soo dwerrelt: Eeuwigh gaet voor oogenblick.

Vertroostinge aen Geeraerd Vossius, Kanonik te Kantelberg, over syn soon Dionys.

Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos,

En fronst het voorhoofd van verdriet?

Beny uw soon den hemel niet:

De hemel treckt: ay, laet hem los!

5 Ay, staek dees ydle tranen wat En offer, welgetroost en blij,

Den allerbesten Vader vrij Het puyck van uwen aerdschen schat.

Men klaeght, indien de kiele strand,

10 Maer niet, wanneerse, ryck gelaen,

Uyt den verbolgen Oceaean In een behoude haven land.

Men klaeght, indien de balsem stort,

Om 't spillen van den dieren reuck,

15 Maer niet, zoo 't glas bekoomt een breuck,

Als 't edel nat geborgen word.

Sluiten