Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zult ghy van dorst vergaon, en wijn en water derven. Joseph. Yan honger en van dorst in dezen put vergaen ? 50 O put, ick zie geen' gront: hier schijnt noch zon noch maen.

Simeon. Die zult ghy in uw' droom zien schijnen, oock die starren. Joseph. t \\ as mijn gulhartigheit: noit docht ick u te sarren Levi. 't Was uw gulhartigheit, nu 't zoo te passé koomt.

.Toseph. Wie kan gebeteren, dat hy van starren droomt ?

55 Levi. Hoe ghy het betren kunt, dat zal die put u leeren,

Een rechte school van tucht, men moet zijne oudere eeren, De broeders allermeest, en d'ouders boven al.

Wie zich te plomp verheft, raeckt plotseling ten val.

Joseph. 'k Roep zelfs de hemelen en Englen tot getuigen, 60 Hoe mijn gehoorzaem hart genegen was te buigen

Voor vader, moedren, u en al het huisgezin.

Misduit mijn droomen niet: daer steeckt niet arreghs in. Och, zaeght ghy in mijn hert: och, lagh mijn boezem open „ 18 nolt ll8t bodrogh nogh arghwaen ingeslopen.

Slmeon- Hoe z»ngt hy nu zoo kleen ? wat was dat voor een nuck, Toen ghy by Vader ons betighte met dat stuckP Wat was dat, simpelheit? of waren 't groene padden?

Most ghy de broeders noch zoo schendigh gaen bekladden, Tot schande van 't geslacht, en roekenen dien twist? 70 Joseph. Wat mensch leeft zoo volmaeckt, die zich niet eens vergist? Levi. Het komt op eens niet aen

Joseph. och, ziet dit door de vingeren.

Simeon. Ja zoo: hoe zou hy ons hier meê om d'ooren slingeren Levi. Het slimst quam achteraen: het grontsop drinckt men lest. 75 bimeon.Neen, beter 'thuis geveeght van deze lucht, en pest.

Levi. Trek uit dien rok, trek uit.

fosel1, magh ick mijn' rok niet houden?

oimeon.De rock is u niet nut.

ï*e"* , Hy moSht te nftcht verkouden.

80 Joseph. Och, moght ick Benjamin eens kussen voor mijn endt Simeon. Een jaerigh kint? het heeft zijn' broeder noit gekent.

Joseph. Ick most, voor mijn vertreck, hem noch een' kus afprachen Levi. Wel kende u 't kint ?

Joseph. mijn broêr, ghy hebt my aengelachen,

85 Maer och, voor 't allerlest. Hoe luttel docht ick toen?

Daer is mijn rock: helaes!

Simeon. wy dienen werek te spoên,

Eer iemant onvoorziens ons koom op 't stuck betrappen. Joseph. Ay broeders, laet my gaen, ick zal u niet beklappen.

90 Levi. Wy hebben in dat stuck met zinnen al verzien.

Simeon.Koom, lang het laddertouw.

Sluiten