Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joseph. nu kan ick niet ontvliên.

Levi. Twee vleugels schorten u: ghy zijt een lichte veugel. Simeon.Sta vast: ick zal dit touw gaen knoopen aen den beugel, 95 Of 't halfgebroken rat.

Levi. zie voor u , eer ghy stort,

Of uitglijt. valt het touw een vaêm of drie te kort, Zoo blijft hy in den put licht hangen, als een bengel. Simeon. Zo spring hy voort om laegh.

100 Levi. maer neen, hy heeft den Engel

Van vader op zjjn hant, die draegh hem in den dreck. Simeon. En feilt en mist hem dat'r1

Levi. zoo breeck hy voort den neck.

Hoe harder smack, hoe nutst: 't fatsoen is maer verloren. 105 Nu wacker, stijgh te paert: de lijn is al geschoren.

Simeon. Zoo doet het: op, klim op, en stijgh gewilligh neêr. Joseph. O Godt, vergeef hun dit.

Simeon. voort voort, geen woorden meer.

Joseph. Verveelt het u, dat wy voor 't lest ons hart uitspreecken? 110 Levi. Ghy mooght in dezen put vry zeven dagen preecken.

Joseph. Och schenckt my eens voor 't lest: mijn hart verstickt van dorst. Levi. Schep water met uw hant, al ziet het wat bemorst,

Het kan den dorst verslaen: de slijm ii meest gezoncken. Joseph. O Godt, dat laeft mijn hart: noch eens voor 't lest gedroncken. 115 Simeon.Nu klim, daer is mijn knie: nu zet den voet in 't touw. Levi. Stijgh af.

Joseph. leeft lang, mijn broêrs: troost vader in zijn rouw.

Simeon. Die rouw is al gemaeckt.

Levi. hy daelt met flaeuwe treden.

120 Simeon.Zijt ghy om laegh?

Joseph. noch niet.

Levi. Hael op, hy is beneden:

Maeck los het laddertouw: 't wil tijt zijn dat wy gaen.

4. Uit: Lucifer.

a. Belial en Apollion beraadslagen hoe zij de engelen tot opstand zullen bewegen.

Bel. Godts Stedehouder dient zich van ons beide om hoogh. Apoll. Wy vliegen te gelyck, als pylen van zyn' boogh: Bel. En doelen op een wit, doch hachelyck te raken.

Apoll. Sta vast, de hemel wil van dezen aenslagh kraken.

13

Sluiten