Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aenhieven, Godt ten prys;

De roozegaerden en de tuinen 90 Yan 't hemelsch paradys,

Door zulck een' dau en spys Van "lof en zang verblyt,

Ontloken; scheen de Nyt Yan onder in te sluipen.

95 Een groot getal der Geesten stom,

En bleeck, en dootsch, ging, drom by drom, Misnoegend henedruipen.

De winckbraeu hing verslenst op 't oogh, Het gladde voorhooft zette een rimpel. 100 De hemelduiven, hier om hoogh,

Onnozel eerst, oprecht, en simpel,

Aen 't zuchten sloegen, zoo het scheen;

Als of de hemel waer te kleen Voor haer, toen Adam wiert verkoren,

105 En zulck een kroon den mensch beschoren.

Dees smet ontstelt het oogh van 't Licht.

Z'ontsteekt die vlam in Gods gezicht.

Wy willen ons uit liefde in 't midden van hun mengen, En deze oploopentheit weêr tot bedaren brengen.

b. Lucifer wordt tot aanvoerder gekozen.

HOBelzebub. De Veltheer vaart naer Godt, om over u te klagen.

Schept moedt: Yorst Lucifer, gestegen op zyn' wagen, Wort herwaert aengevoert. Ghy moet u kort beraên. Een heirkracht, zonder hooft, kan nimmermeer bestaen. Wat my belangt, die last valt my te zwaer te tillen. 115 Lucifer. De gansche hemel waeght en dreunt van uw geschillen. De keurebenden staen gereten en gedeelt.

Het oproer slaet al voort. De hooge noot beveelt Hierinne te voorzien, en onheil voor te komen. Luciferisten.Heer Stedehouder, wijck en toevlught aller vromen, 120 Wy hopen nimmermeer dat ghy als Michaël,

Den hals van 't Engelsdom tot eene voetschabel Van Adams afkomst zult verworpen, en verdoemen , En zulck een' smaet en hoon vergulden, en verbloemen Met schijn van billyckheit, en styven door uw maght 125 Den opgang van den mensch, een grof, een aertsch geslacht.

Wat wieroock schenckt hy toch den schaers van hem

gezienen ?

Waerom belast men ons een' snooden worm te dienen

Sluiten