Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U stutten, en den Staet dor Engelen met een.

Geen mensch zal onze kroon, Godts kroon, met voeten treên. Lucifer. De Yeltheer Michaël, gewapent onder 't-zegenen 175 Van boven, wil ons flux met al zyn heir bejegenen.

Zyn heirkracht by uw maght, wat is 't een groot

verscheel!

Luciferisten. Is 't geene helft, ghy sleipt een' staart van 't derde deel

Der Geesten mede, indienghe u geeft op onze zyde. Lucifer. Dan is de kans gewaeght, ons gunst verloren by de 180 Verdruckers van uw Recht.

Luciferisten. De moedt, de dapperheit,

De hoon, do smaet, de spyt, de wanhoop, het beleit, De wraeck, het ongelyck, niet anders te beslechten, En wat hier aenhangt, zal ons styven, onder 't vechten. 185Belzebub Wy hebben 't heiligh Ryck alleen in onze maght,

Wat raetslot men besluit', de wapens geven 't kracht, En nadruck. Zoo wy slechts ons in slaghorden stellen; Wat nu noch weifelt, strax op onze zy zal hellen. Lucifer. Ick troostme dan gewelt te keeren met gewelt. 190Belzebub. Zoo stygh de trappen op, o allerbraefste Helt.

Heer Stedehouder, stygh dien troon op, datwe u zweeren. Lucifer. Vorst Belzebub, getuigh, en ghy, doorluchtste Heeren, Apollion, getuigh, getuigh, Vorst Belial,

Dat ick, uit noot en dwang, dien last aenvaerden zal, 195 Tot voorstant van Godts Ryck, om ons bederf te keeren.

Belzebub. Nu brengt den standert voort, dat wy den standert zweeren,

Getrouwigheit aen Godt, en onze Morgenstar. Luciferisten.Wy zweeren te gelyck by Godt, en Lucifer.

Belzebub. Nu brengt het wieroockvat, ghy godtgetrouwe scharen: 200 Bewieroockt Lucifer met wieroockkandelaren,

En schalen, ryck van geur. Verheerlykt hem met licht, En glans van fackelen. Verheft hem met gedicht, Gezangen, en muzyck, bazuinen, en schalmeien. Het voeght ons, hem aldus met staetsi te geleien. 205 Heft op een' heldren toon,

Ter eere van zijn kroon.

Luciferisten. Op, treckt op, o ghy Luciferisten,

Volght dees vaen.

Ruckt te hoop al uw krachten, en listen. 210 Treckt vry aen.

Volght dezen Godt, op zyn trommel, en trant.

Beschermt uw Recht, en Vaderlant.

Helpt hem Michaëls heirkrachten stuiten,

Houdt nu moedt.

Sluiten