Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

1854. Blz.

17 Nov. Beraadslaging over liet in overweging nemen van liet voorstel van vijf leden tot afschaffing van de accijnzen op de turf en op de

steenkolen 1

23 . Staatsbegrooting.

Algemeene beraadslaging . 5 27 , Hoofdstuk III.

Algemeene beraadslaging. 23 » » „ (vervolg) 29

30 , Hoofdstuk IV.

Algemeene beraadslaging . 37

1 Dec. Geheime correspondentie-

gelden ten dienste der

politie, art. 23 45

Hoofdstuk V.

Algemeene beraadslaging. 48

2 n , „ (vervolg) 49

5 „ Onderwijs. Algemeene be¬

raadslaging 57

6 „ Subsidie aan de kon. akad.

v. wetensch., art. 120 . . (jl 8 „ Hoofdstuk VI.

Algemeene beraadslaging. 118 Hoofdstuk VIII.

Algemeene beraadslaging. 70 •' » ti » (vervolg) 70 !

11 „ Beraadslaging over het in overweging nemen van liet voorstel van den heer v.

Nispen tot afschaffing van den accijns op het gemaal

der rogge 74 ;

Staatsbegrooting.

Hoofdstuk VIII.

Algemeene beraadslaging

(vervolg) 75 J

Beraadslaging over het in overweging nemen van het voorstel van den heer v.

Nispen tot afschaffing van

Blz.

den accijns op het gemaal

der rogge (vervolg) ... 78

Staatsbegrooting.

Hoofdstuk VIII.

Algemeene beraadslaging

(vervolg) 82

Af- en overschrijving, art. 11 83

12 Dec. Kegeling van werkzaam¬

heden 8 Ij

13 „ Staatsbegrooting.

Hoofdstuk IXA.

Traktementen, toelagen, enz., art. 23 87

14 „ Hoofdstuk X.

Algemeene beraadslaging. 88 1"* » „ „ (vervolg) 92

10 „ Hoofdstuk XI.

Algemeene beraadslaging. 95 20 „ Voorloopige begrooting voor het dep. v. marine.

Algemeene beraadslaging. 101

art. 2 102

Middelenwet 102

1855.

19 Febr. Ontwerp van wet tot rege¬

ling der verantwoordelijkheid van de hoofden van ministerieele departementen.

Art. 2 104

» 3 107

20 » » (vervolg) 108

21 >. » (vervolg) 120

§ 2. Geldelijke verantwoordelijkheid 128

Considerans 123

28 „ Kegeling van werkzaamheden 124

3 Mrt. Verzoekschrift 120

5 „ Ontwerp van wet tot regeling en beperking der uit-

Sluiten