Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschen dat hij tevens art. 4 van het ontwerp van wet tot vervanging van de schatkistbiljetten in het depót van muntbiljetten late rusten. De bij dat artikel gevraagde beschikking is zoowel met ons voorstel als met dat van de drie heeren in aanraking.

In afwachting of de Regeering zal goedvinden ten aanzien van dit punt hare verklaring uit te breiden, en daarvan onafhankelijk, moet ik onze teleurstelling betuigen ten gevolge van het besluit der Centrale Sectie om het voorstel der drie heeren niet nu reeds in de sectiën te laten onderzoeken. Wij wenschen. Mijnheer de Voorzitter, wij moeten wenschen de meest spoedige behandeling, niet alleen van ons voorstel, maar van dat der drie heeren en van de Hegeëringsvoorstellen. Wij moeten de meest spoedige behandeling wenschen in het. algemeen belang. Wij zullen daarom op het geschikte tijdstip den wensch kenbaar maken, dat. zoo de behandeling ook van ons voorstel verschoven wierd tot na het reces, dat reces zoo kort mogelijk zij. Maar in verband daarmede, moet ik het verlangen opnieuw aandringen, dat het onderzoek van het voorstel des heeren van Nispen c. s. in de sectiën thans onverwijld plaats vinde.

Ik weet, Mijnheer de Voorzitter, het is eene ongewone zaak in deze Vergadering over eene beslissing van de Centrale Sectie te handelen. Ik geloof evenwel niet, dat er eenige krenking der Centrale Sectie in ligt. zoo de Kamer meer t^poed mocht willen maken, dan de Centrale Sectie gemeend heeft van de Kamer te kunnen vergen.

De voorstellers achten het alleszins in het belang van de gemeene zaak. dat het voorstel der drie heeren nu nog, vóór het reces, in de sectiën worde onderzocht. Dat voorstel grijpt verder dan het onze, en het komt ons wenschelijk voor, dat beide voorstellen in verband worden beschouwd — een verband dat zal worden verbroken, wanneer het onze. hoezeer in staat van wijzen, nu reeds, of vóór dat het onderzoek van het andere voorstel ware afgeloopen, in discussie wierd gebracht. Maar de beslissing moet niet langer dan volstrekt noodig is worden vertraagd en wanneer het onderzoek in de sectiën nu nog plaats heeft, kan het verslag worden opgemaakt en kunnen onze drie medeleden de gerezene bedenkingen behandelen of wederleggen gedurende het kort reces, dat volgens onzen wensch aan de Kamer zou worden gegund. Na dat reces kan dan de openbare beraadslaging over het Regeeringsvoorstel. over dat der drie leden en over het onze onmiddellijk aan de orde komen.

Ik onderwerp dus, Mijnheer de Voorzitter, — en ik doe dit in het vertrouwen zooeven door mij uitgedrukt, dat de leden deiCentrale Sectie daarin niets onaangenaams zien, — ik onderwerp dus het voorstel aan de Vergadering, dat zij. tegen het voorstel van de Centrale Sectie, besluite in het algemeen belang, het onder-

Sluiten