Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrieg, dat de Minister zich met de uitvoering van dat besluit heeft belast.

Ik blijf dus hechten aan de meening, dat hier beter niet werd gelezen: „voor de uitvoering dier besluiten of beschikkingen" maar eenvoudig: „voor die besluiten of beschikkingen". Dan omvat de uitdrukking de geheele verantwoordelijkheid, die ten aanzien dier besluiten of beschikkingen — klaarblijkelijk. — ook volgens de meening van den Minister van Justitie, — en het kan niet anders zijn — op het departementshoofd rust.

Wat het tweede punt betreft. Sluit de aansprakelijkheid, ontleend aan de medeonderteekening, de aansprakelijkheid uit van die Ministers, die niet mede hebben onderteekend, maar die daartoe of tot de uitvoering hebben medegewerkt? De Minister zegt, mijns inziens zeer te recht, neen, en hij tracht te betoogen. dat ook de wet dit duidelijk maakt. Hij leidt dit af uit lit. c van art. 3. Wanneer men zich nu, Mijnheer de Voorzitter, in het vervolg bij de toepassing gelieft verbonden te achten aan den uitleg, die hier gegeven wordt, dan is het wel zoo. Zoo men het niet doet, zoo men dien uitleg niet houdt voor een verbindenden uitleg — en men behoeft dit gewis niet te doen — dan. geloof ik. zal men zeer kunnen betwijfelen, of lit. c van art. 3 de kracht hebbe, welke de Minister er aan toeschrijft. Lit. c zegt: „die uitvoering geven of doen geven aan Koninklijke besluiten of Koninklijke beschikkingen, die zij wisten dat niet van eene vereischte medeonderteekening van een der hoofden van de ministerieele departementen voorzien waren." Het behoeft niet de medeonderteekening van een ambtgenoot van dien Minister te wezen; het kan, zoo men art. 2 wil uitleggen in dien beperkten zin, waartoe de uitdrukking aanleiding geeft, zóó uitgelegd worden, dat het eveneens een vroeger Minister kan zijn. Er kan sprake zijn van een vroeger besluit en dan zou bij dezen uitleg altoos nog zeer mogelijk zijn, dat hetzij eene commissie van onderzoek, hetzij de Kamer, hetzij de rechter beweerde, dat in de medeonderteekening alléén de aansprakelijkheid is gelegen. Dit kan evenwel de meening niet zijn van iemand die de Grondwet, zooals zij is geschreven, wil ten uitvoer leggen. Intusschen doet de bewoording een twijfel, eene onzekerheid ontstaan, die beter zou worden weggenomen.

De heer Th. diende nu een amendement in, het slot van het artikel te lezen: „dat voor die besluiten en beschikkingen aansprakelijk is."

Ik wensch met een enkel woord aan te dringen hetgeen ik voorheen zeide, dat het artikel mij toeschijnt met het volgende beter overeen te stemmen, zoo men eenvoudig las: „voor die besluiten en beschikkingen aansprakelijk is." Ik zie in het vervolg

Sluiten