is toegevoegd aan je favorieten.

De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J. R. Thorbecke

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was niet in staat die ten uitvoer te leggen. Dat was de reden." Mijnheer de Voorzitter, dit is iets. dat volstrekt niet blijkt uit het gedrukte antwoord, door den Minister aan den heer Kuijssenaers gegeven, noch uit de inlichtingen die de Minister ons heeft medegedeeld. In zoodanig geval pleegt, placht althans vroeger bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken anders gehandeld te worden. Er werd niet rechtstreeks geweigerd, maar het antwoord werd uitgesteld. Men pleegt dan of placht tot dengeen, die de concessie vroeg, te zeggen: .Gij hebt mij niet in staat gesteld te beoordeelen of de concessie door u ten uitvoer zal worden gelegd; uw persoon en de personen, die gij noemt, geven mij geen genoegzamen waarborg. De beslissing moet worden verschoven." Men weigert of weigerde in zoodanig geval niet zooals hier geweigerd is. Had de Minister gezegd: „Ik weiger, omdat gij mij geen waarborg geeft voor de uitvoering," dan ware dit wellicht eene reden, die met het algemeen belang in verband stond: de waarborg moest dan eerst worden afgewacht: maar zulk een zin kon uit hetgeen de Minister ons mededeelde hoegenaamd niet worden afgeleid.

,Een wapen in de hand van de partij!" Ik kan dit niet inzien. Ik geloof dat de Minister zich in dergelijke vraag evenmin moet mengen als hij bij zijne Inlichtingen gemeend heeft zich te moeten mengen in de twisten tusschen de heeren Kuijssenaers en Ricardo. De vraag mag alleen zijn: Is het in het algemeen belang, dat de concessie worde verleend? Dat wapen doet denken aan eene bescherming, die men aan de reeds gevestigde maatschappij wilde verleenen.

Wat den telegraafdienst betreft, het verheugt mij. Mijnheer de Voorzitter, dat de Minister verklaard heeft, in strijd met de Inlichting, het geheel met mij eens te zijn dat de Regeering waken moet over de uitvoering harer concessie, ook in Groot-Brittannië. Ik zal op die verklaring, die mij natuurlijk voorkomt en waarop ik juist aandrong, terstond bij een ander punt terugkomen.

Voorrang, zegt de Minister, is ter zake van den telegraafdienst onmisbaar. Ik vraag: wat schrijft onze wet voor? Is onze wet niet goed, voldoet zij niet, kan daarmede minder voor den dienst worden gewaakt dan noodig is. dan moet zij veranderd worden. Maar het kan nooit eene reden zijn, om in een reglement meer bevoegdheid te geven dan onze wet wil gegeven zien. ,Het reglement, zegt de Minister, — en ziedaar het punt, waarop ik wenschte terug te komen — is niet goedgekeurd door de Regeering." Is het niet goedgekeurd, het moest goedgekeurd zijn door de Regeering: want het reglement dient als regel voor eene maatschappij- die berust op eene concessie van onze Regeering, en de uitvoering dier concessie moet zich richten naar onze wet. Het ware verzaking van bevoegdheid en plicht, zoo men het bureau in Engeland vrij