is toegevoegd aan je favorieten.

De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J. R. Thorbecke

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij treden onderling, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, in overleg, en zoo worden ook de kosten geregeld op een voet. waarover bij verschil tusschen de gemeentebesturen dooi- Gedeputeerde Staten wordt beslist.

Hier vind ik niets van dien aard. Is liet onderwerp van eenen aard. dat het moeilijk op die wijze te regelen valt. dit neemt niet weg. dat hier gebruik wordt gemaakt van de macht der wet. om een last op de gemeenten te leggen, die mij voorkomt buiten de grenzen te liggen van de beginselen, volgens welke, overeenkomstig met de gemeentewet, kosten vanwege de lioogere autoriteit ten laste dei- gemeenten kunnen worden gebracht.

I)e voorgestelde regeling, verdedigde de minister van justitie, was voortgevloeid uit een toestand, die reeds bestond. Er waren verscheidene gemeentelijke gevangenissen. Er bestonden voorts talrijke politieovertredingen, waarvan de bestraffing meer was in het belang der gemeente dan van algemeen belang. Was het nu niet billijk, dat de gemeentebesturen, aan welke men wetgevende macht had' toegekend, ook zelf bijdroegen tot de kosten van onderhoud der gevangenen, die krachtens de gemeentelijke verordeningen werden opgesloten .J Dat kon dan tevens eene waarschuwing zijn voor de gemeenten, niet maar rlinks en rechts op de minste overtreding gevangenisstraf te stellen".

Ik begin met wegneming van een misverstand, waartoe ik wellicht onwillekeurig aanleiding lieb gegeven. Bij de bedenking tegen de onvolledigheid der hier voorgestelde regeling heb ik eenlge klassen \ an veroordeelden opgesomd, voor wier bewaring hier niet gezorgd wordt. Ik heb bij die gelegenheid hetgeen in het Eindx el'slag voorkomt voorgelezen, maar voor mij, inzonderheid ten aanzien der veroordeeling vanwege overtreding van provinciale verordeningen van waterschapskeuren gevraagd: waarom zijn die klassen van gevangenen hier voorbijgegaan ? Ik heb gemeend en ik neem de vrijheid nog te meenen. dat. wanneer men dit onderwerp regelt, men het dan eens voor goed behoort te regelen.

I)e Minister heeft ons meer dan eens gezegd: wat doen wij hier? \\ ij doen niets anders, wij willen niets anders dan een toestand, die sedert 40 jaren heeft bestaan, tegen wederspraak, tegen verzet e\ eiligen. \ eertig jaren is dat zoo gegaan zonder bezwaar of klacht: waarom zou het ook niet in het vervolg op denzelfden voet kunnen blijven ?

Mij dunkt, Mijnheer de Voorzitter, op tweeërlei wijze heeft die toestand groote verandering ondergaan. Zoo de gemeentebesturen zich \ roeger hebben onderworpen, het was omdat zij vroeger geene wettelijke rechten hadden; zij waren geheel afhankelijk van zoodanige verordeningen als op dit oogenblik deze stof nog beheerychen. Doch niet alleen zijn sedert dat tijdstip de rechten en de ver-