Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinde. Ik hoop dat de gemeenteraden alleen zullen letten op eene goede regeling van de politie, op de noodzakelijkheid van verbod ot' gebod en straf bedreiging daar. waai- die tot verzekering van de naleving van het verbod of gebod vereiseht wordt, niet zullen sparen, zonder daarbij op de uitgaven, die er het gevolg van kunnen wezen, eenigszins acht te slaan. Ik geloof, dat bij het belang eener goede justitie en politie het geld niet in aanmerking behoort te worden genomen.

Ik kome tot het punt. waaraan ik, blijkens mijne eerste rede. het meest van alle hecht. De Minister heeft mij — en liet is misschien mijne schuld — niet juist begrepen. Hij heeft de laatste alinea van art, 205 der gemeentewet tegen mij aangehaald. Die alinea zegt: alle uitgaven moeten op de begrooting worden gebracht, die door bijzondere wetten aan de gemeente zijn opgelegd. De Minister heeft het doen voorkomen, alsof ik beweerd had. dat de wet geene andere uitgaven dan die zij reeds heeft bevolen, aan de gemeente kan opleggen — iets wat ik nooit beweerd heb. Ik heb liet beyinsel der gemeentewet ingeroepen. Ik herinner dat de voorsteller van de gemeentewet, indertijd, van meer dan eene zijde, beschuldigd werd, de zelfstandigheid der gemeenten niet behoorlijk te hebben geëerbiedigd. Welnu, ik geloof dat op dit punt blijkt, dat de gemeentewet die zelfstandigheid eerbiedigt en meer eerbiedigt, dan door een ontwerp als het tegenwoordige, geschiedt. Ik heb het beginsel aangewezen, waarnaar, volgens de gemeentewet, eene uitgave door de wet ten laste van de gemeente wordt gebracht. Dat beginsel is. dat de uitgave betrekking moet hebben tot een maatregel, tot eene inrichting, tot eene oorzaak in liet algemeen, waartoe het gemeentebestuur althans hebbe medegewerkt. Zoo iets is echter hier in het geheel niet aanwezig. Wanneer wij toelaten wat hier wordt voorgesteld, dan zullen wij aan de wet die willekeurige macht geven, tegen welke de wet van 1851 de gemeenten juist wil beschermen. De wet kan alles; de wet kan welke uitgave ook op de gemeentebesturen leggen en zij zullen moeten gehoorzamen; maar ik vraag: is het recht? Is het overeenkomstig met het stelsel van de gemeentewet, dat. overeenkomstig de Grondwet, de zelfstandigheid der gemeenten eerbiedigt ? In dezen zin is het niet recht.

\ olgens dit ontwerp. Mijnheer de Voorzitter, — eene dwangwet alleen om het Gouvernement uit oogenblikkelijke verlegenheid te redden, — zal aan het gemeentebestuur geboden worden eene gevangenis op te richten, in te richten, te onderhouden, geheel en al naar het goedvinden van de hoogere autoriteit, zonder eenige tusschenkomst, zonder eenigen invloed, zonder eenige beoordeeling van het gemeentebestuur zelf. Bijzondere wetten kunnen, volgens de laatste alinea van art. 205, — wij hebben er reeds voorbeelden

Sluiten