Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het privaat recht, maar een geschil tusschen regeering en geregeerden over rechten en verbindtenissen ten aanzien van publieke belangen. Ik behoef dit niet te hetoogen. Mijnheer de Voorzitter, de Regeering heeft het erkend.

Welke is nu de reden 0111 een geschil, dat uit zijn aard niet is een burgerlijk geschil, ter beslissing aan den burgerlijken rechter op te dragen ?

Dat is door onze wetten, Mijnheer de Voorzitter, soms. bij zeldzame ifitzondering, gedaan, onder voorwaarden evenwel, zoo ik mij niet bedrieg, die hier niet bestaan. B.v. de geschillen over burgerschapsrechten, die. in navolging van de Fransche wet van 1791, door de^ Grondwet zijn toegewezen aan den burgerlijken rechter. — De reden, die den Franschen wetgever bewoog, was dat het daarbij een geschil over den staat van personen geldt, en zulk een geschil voor den burgerlijken rechter moet komen. Ook geschillen over belastingen, die niet zijn direkte belastingen, berecht, evenzeer in navolging eener Fransche wet, de burgerlijke rechter; en waarom? De meeste gedingen, daartoe betrekkelijk, doen zich in den vorm van strafzaken voor. E11 wanneer nu de burgerlijke rechter, als strafrechter, daarover toch te beslissen had, scheen het natuurlijk hem ook met de uitspraak in de overige geschillen te belasten, te meer daar hier de regel van beslissing veelal rechtstreeks, bij onmiddellijke vergelijking van het feit met de wet, blijkt. En van welke kracht dit is. gevoelt ieder, Mijnheer de Voorzitter, die de rechtspraak ten aanzien der indirekte belastingen met die in zake der direkte belastingen vergelijkt, waar de burgerlijke rechter niet wordt geroepen.

Onze wet heeft derhalve, in navolging van den vreemden wetgever, in sommige zaken, bij uitzondering, aan den burgerlijken rechter de beslissing opgedragen van geschillen die niet zijn burgerlijke geschillen. Bestaat daarvoor nu ook in dit geval reden? E11 zoo er reden bestaat, hebben de geschillen, waarover wij hier handelen, die eigenschap, dat de beslissing daarvan aan den burgerlijken rechter evengoed kunne worden opgedragen, als in zaken van burgerschapsrecht en van indirekte belasting?

De reden, Mijnheer de Voorzitter, wordt opgegeven door het Gouvernement, met de woorden van hen, die van het vorig ontwerp iets anders verlangden dan het ontwerp gaf. Laat men den burgerlijken rechter niet tusschen beide komen. — zoo heet het — dan zal de Regeering rechter zijn in hare eigen zaak. Ik geloof Mijnheer de Voorzitter, wanneer men die reden in hare volle kracht wil doen gelden, dan zal de burgerlijke rechter ieder geschil, dat over de uitoefening van eene regeeringsbevoegdheid of van een regeeringsplicht ontstaat, moeten berechten. Maar de regel is — en ik acht het een zeer verstandigen en noodzakelijken

Sluiten