Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Minister vordert dat er een obligo zij: en onder dat obligo verstaat hij een nexus juris cicilis. Het blijft altoos het gebied van het burgerlijk recht, waarop wij, volgens zijn wensch, ons met hom zouden moeten bewegen. Maar een nexus jure civili bestaat niet tusschen Gedeputeerde Staten en de waterschapsbesturen, zoo min als tusschen eenig hooger en een daaraan ondergeschikt publiek bestuur. Er bestaat een andere nexus, en het is juist die, welke behoort te worden gehandhaafd, maar door het voorstel der Regeering verbroken wordt.

Eene bedenking, Mijnheer de Voorzitter, ten slotte. Men wil eene tusschenkomst van den burgerlijken rechter, die mij eene zeer onaannemelijke anomalie schijnt te zijn in een ontwerp, dat aan een geheel ander systeem is ontleend. Hecht men aan die beschermende tusschenkomst niet méér, dan zij waard is? Ik laat nu de bedenkingen daar, die door den geachten spreker uit Almelo voor mij gezeten (den heer van der Linden), uit de rechtspraktijk daartegen zijn ingebracht; ik neem aan, dat wij hier een gewoon verzet hebben. Niemand zal ontkennen, ook niet de Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken, niemand in deze Vergadering, dat de Provinciale Staten van de inrichting van een waterschap meester zijn. Welnu, wanneer Gedeputeerde Staten twijfelen of de verplichting, die zij aan een waterschap oordeelen te moeten opleggen, wel duidelijk genoeg uit de bestaande inrichting of verordeningen volgt, dan kunnen zij het aanvullen der leemte aan de Provinciale Staten voorstellen: en zoo zal na de eerstvolgende algemeene vergadering, binnen eenige maanden, eene verbintenis, tot dusver wellicht voor den rechter betwistbaar, boven tegenspraak kunnen zijn verheven.

Het eerste artikel van het amendement werd met 36 tegen 17 stemmen verworpen, waarna de heer Th. de twee andere introk.

5 Juni. Motie van orde.

Mijnheer de Voorzitter, uit een naburig en bevriend land is eene vereeniging van aanzienlijke ingezetenen, minnaars en beoefenaars der muziek, dezen morgen de residentie langs getooide straten binnengetogen. De vereeniging wenscht bij te dragen tot leniging van de ramp, die voorleden winter een deel van ons volk heeft getroffen. Die waardige vreemdelingen bezoeken ons met een edel doel, en het is eene edele wijze waarop zij hunne deelneming betoonen. Een besluit, Mijnheer de Voorzitter, van de eerste Vergadering des Lands, een besluit van de Volksvertegenwoordiging om hare werkzaamheden te schorsen voor de uren van het feest

Sluiten