Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede niet strookt. Het is juist opdat niets anders dan 't geen art. 20 beoogt worde nagestreefd, dat liet amendement is voorgesteld.

Er zal. zeggen de Minister en de sprekers die hem ondersteunen, van de tegenwoordige pandgevers niet meer worden geheven dan volgens art. 20 noodig is ; hetgeen overschiet moet worden beschouwd als toevallige bate. De Minister heeft de vraag daarbij gevoegd: wanneer het reservefonds het maximum heeft bereikt, wat zal dan met nieuwe overschotten gebeuren? Die overschotten zullen klein zijn, meent de spreker uit Nijmegen (de heer van Nispen); wat zal men er anders mede doen dan ze te besteden volgens de bestemming die bij lit. b van art. 23 wordt aangewezen?

Zijn die overschotten klein, dan zullen zij. dunkt mij, ook niet kunnen worden gebezigd tot amortisatie van kapitalen, dan nadat zij tot sommen van zekere grootte zullen zijn aangegroeid. Eveneens als iti mijn systeem niet elke overvloed van het reservefonds dadelijk tot rentevermindering zal kunnen strekken. Maar bij toeneming van zoodanigen overvloed, zal daaruit langzamerhand eene verlaging der rente kunnen volgen. En dit gevolg moeten, naar mijn verlangen, die zoogenaamde toevallige baten zoodra zij eene genoegzame hoogte hebben bereikt, onmiddellijk hebben. Ik zeg onmiddellijk-, — en hierin ligt liet verschil tusschen mijn stelsel en dat der Kegeering; — volgens het laatste toch zou het eerst middellijk gebeuren: door middel namelijk van aflossing der kapitalen. Dezen omweg verlang ik af te snijden, en zoodanige accumulatie van „toevallige baten . als te zamen genomen tot vermindering van rente kan leiden, daartoe rechtstreeks te besteden.

I )e hoofdvraag is. dunkt mij, niet: /al liet in den geest van de wet doel zijn hooge renten te heffen, ten einde tot vorming van eigen kapitaal te geraken ? Maar de vraag is, wat van zelf het gevolg van hetgeen bij art. 23 wordt voorgeschreven, zal wezen? Daarover kan. dunkt mij, geen twijfel bestaan: art. 23 schrijft voor, dat hetgeen overschiet te allen tijde tot reserve-fonds en tot amortisatie zal worden gebruikt. Men zal rente kapitaliseeren om kapitalen af te lossen; hetgeen op den duur slechts mogelijk is bij liooger renteheffing, dan volgens art. 20 vereischt wordt.

Ik meen dus, dat mijn amendement enkel strekt om het doel, hetwelk volgens den Minister dat van het ontwerp is. beter te verzekeren; een doel dat door art. 23 wordt verduisterd; vooral voor liet oog van zoovele besturen van banken van leening, die zich op het bijeenbrengen van een eigen vermogen zullen toeleggen: een toeleg die, geloof ik. in het algemeen belang eer moet worden tegengegaan, dan bevorderd.

Het amendement werd met 36 tegen 13 stemmen verworpen.

Sluiten