Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten doen aan de Staten-Generaal. Daarentegen wordt zoodanige ' vrijheid van het Gouvernement niet belemmerd

vorW T" " aa" hetg6en een ^^geld financieel beheer de^ getrouw wanneer geschiedt hetgeen ik voorstel, dat wij namelijk op de begrooting van 1857 een gedeelte der bijdrage

z <le -»«-»- - v*—

Het ontwerp werd met 32 tegen 21 stemmen aangenomen.

Wateraftappingen op Maas en Zuid-Willemsvaart. Bij de behandeling an de conclusie van het rapport omtrent de gewisselde stukken over de aftapping van water op de Zuid-Willemsvaart en^ (veree hiervoor blz. 858 en 894.) <>ei£ei.

Ik heb geene bedenking tegen de conclusie van het VerslamaaY over de aangelegenheid zelve eenige opmerkingen, die ik op den -den Mei, den laatsten dag. geloof ik, der vorige zittin» gaai ne in het midden had gebracht, zoo de Minister van Buitenlandsche /aken toen met de discussie had ontweken op eene wijze die het voorkomen had van eene vlucht. '

Ik herinner met een enkel woord de hoofdzaak. Het geldt

l "ÏV 'n'' .00rfI*t,'r' klachten over belemmeringen van vaart en handel. Drieerlei belemmering.

vrm°TeiSti (lat d°T (le ^vloeiingen in België het noodige water ooi de scheepvaart onttrokken wordt aan de Maas. Ten andere te sterke strooming in de Zuid-Willemsvaart, tengevolge derzelfde'

rt ïe" f ' • jaaHijksche sluiting van het kanaal: en ook aan die grief zijn, zooals ik wensch aan te toonen, de Belgische bevloenngen niet vreemd.

I)e Maas en de Zuid-Willemsvaart zijn groote wegen, zoowel voor den binnenlandschen als voor dien buitenlandschen handel, die dooi de Maasstreken de rivier af en over den Bosch gedreven wordt Wat is daarover in deze Kamer voorgevallen*

In het Voorloopig Verslag betreffende de begrooting voor 1856 was de aandacht van de Regeering op die b°ezwaren geves igd Men ontving, bij het antwoord, eene verzekering, dat op dié bezwaren zou worden acht gegeven; eene verzekering waaruit bleek dat de Regeering nog den tijd niet had gehad een bijzonder onderzoek, eene bijzondere zorg aan die grieven te wijden

Bi, de openbare discussie over diezelfde begrooting komt men op het onderwerp terug. \ an mijne zijde dring ik die grieven aan

rirht niS?t t" 00 ' dat mijne voorstelling strookt met zijne be-

wern h' ft '^7 miJn gevoeIen 1S' en een rapport over het ondereip heeft gezonden aan den Minister van Buitenlandsche Zaken

(ie van zijne zijde zich die belangen nadrukkelijk zal aantrekken.'

Sluiten