Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, za' kosten. De omschrijving is derhalve van een omvang, dien dergelijke post in onze begrotingswetten niet pleegt te hebben.

1J . raming moet het maximum genomen zijn. Is het noodig dit maximum te overschrijden, dan kome de Minister andermaal hier, om eene verhooging van den post aan het gemeen overleg te onderwerpen. Ik zie dus geene reden hoegenaamd en veel minder dan bijv. bij den dienst van de departementen, waar de omschrijving van den post voor het personeel veel nauwer is dan hier. 0111 overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven toe te staan.

* nister zeg* In 'le tweede plaats: „wellicht ware te voren overschrijving uit den post van onvoorziene uitgaven niet zoo volstrekt noodzakelijk geweest, maar nu gij in het artikel vergoeding voor tijdelijke waarneming van betrekkingen hebt opgenomen, is overschrijving noodzakelijk." Ik trek daaruit het omgekeerde gevolg, Mijnheer de Voorzitter! Ik acht het eene verbetering, dat in de omschrijving van het artikel eene uitgave is opgenomen, waarin te voren, wanneer de uitgave noodig was, voorzien werd uit den post voor onvoorziene uitgaven. Maar nu het maximum van die uitgaaf het artikel zelf is begrepen, keer ik de gevolgtrekking tegen den Minister. Zoo er voorheen reden tot overschrijving bestond, omdat voor tijdelijke waarneming van betrekkingen niets bij het artikel was toegestaan, die reden is nu vervallen. Ik moet daarbij voegen, hetgeen de Minister schijnt te vergeten, dat wanneer op art. 1 uit den post voor onvoorziene uitgaven kan worden o\ erg ?reven, dit met alleen ten aanzien der uitgaaf voor tijdelijke waarneming van betrekkingen, maar ook ten aanzien van de traktementen en alle andere toelagen za) gelden. En dit mag. mijns inziens, vooral niet worden toegegeven.

\brluit-, e' • inzonderheid bij de tegenwoordige omschrijving van het artikel, geene reden bestaat om van een heilzamen grondregel onzer begrotingswetten af te wijken, een regel waarvan, mijns inziens, nimmer dan om zeer bijzondere en dringende redenen vrijstelling behoort te worden verleend.

14 November. Verzoekschbift. Conclusie van het verslag over de

inlichtingen op het adres van A. J. Geluk, wegens zijne inlijving

m'L" + natl0nale De conclusie strekte, er bij de betrokken

® °P, aan te dnngen -dat ten opzichte van den adressant

Hp w!» ^ f onwetti* bestaande stand van zaken ophoude en de wettige stand worde hersteld".

Gevolgen Van een besluit tot vernietiging van eene beschikking van gedeputeerde staten. Artikel 173 der provinciale wet.

Eene opmerking vooraf, Mijnheer de Voorzitter, waartoe mij de dagteekenmgen aanleiding geven, die in den aanhef van het verslag worden veimeld. Ik zie dat het besluit van de Vergadering, waarbij

Sluiten