Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog het verzoek om inlichtingen werd gedaan, is gedagteekend van den 27sten November van het vorige jaar. dus nagenoeg een jaar geleden. De verzochte inlichtingen zijn ingekomen op den 14den April. Een dergelijk uitstel kan of zal in de meeste gevallen het gevolg hebben, dat de tusschenkomst der Kamer, welke ook de werking van die tusschenkomst kunne zijn, werkeloos wordt gemaakt. Ik meen daarom dat men wel mag verlangen en aanbevelen, dat dergelijke vragen, waarbij het recht of het belang van ingezetenen van den Staat is betrokken, zoo spoedig mogelijk worden beantwoord.

De zaak zelve. Kr is verschil. Mijnheer de Voorzitter, tusschen den Minister van Binnenlandsche Zaken en de Commissie zoowel over de beteekenis van een artikel van de provinciale wet. als over de beteekenis van een zeer gewichtig artikel van de Grondwet. Van mijne zijde heb ik bedenking èn tegen het gevoelen van de Ministers èn tegen het gevoelen der Commissie.

Den Minister hebben wij gisteren hooren beweren, dat artikel 173 der provinciale wet algemeen was. Het artikel zegt: „Vernietiging van wege strijd met de wet brengt mede vernietigingvan al de gevolgen van het vernietigd besluit." Ik kan in dat gevoelen van den Minister niet deelen, ik ben in dit opzicht van het gevoelen van de Commissie. Het schijnt mij toch duidelijk, dat de artt. 169 en volgende enkel betrekking hebben tot die gevallen van vernietiging of schorsing, waarin voorzien wordt door de provinciale wet zelve. Indien dit niet ware. indien het voorschrift van art. 173, dat ik de eer had zooeven voor te lezen, ook betrekking kon hebben op beslissingen van Gedeputeerde Staten ten aanzien van geschillen van bestuur — beslissingen, waarvan gehandeld wordt in art. 168 der provinciale wet, — dan zou er blijkbaar öf eene grove onnauwkeurigheid van redactie, óf liever strijd tusschen die twee artikelen aanwezig zijn. Art. 168 zegt: „De uitspraken van Gedeputeerde Staten over geschillen van bestuur of andere, wier beslissing hun door bijzondere wetten is opgedragen, worden geschorst of vernietigd op de wijze en met de gevolgen, in die wetten omschreven." En art. 173: „Vernietiging van wege strijd met de wet brengt mede vernietiging van al de gevolgen van het vernietigd besluit." In het ééne artikel wordt de regeling van die gevolgen overgelaten aan bijzondere wetten, en hier, zoo men de uitlegging van den Minister aanneemt, zou reeds de provinciale wet die gevolgen hebben geregeld. Dit is onmogelijk. Het schijnt mij dus boven twijfel, dat hetgeen art. 173 over de gevolgen van een vernietigend besluit verordent, van geene toepassing is op eene vernietiging van uitspraken van Gedeputeerde Staten over geschillen van bestuur.

Sluiten